ÅRSREDOVISNING 2017/2018

HSB NORDVÄSTRA SKÅNE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ek för Org nr 743000-0971 får härmed avge
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31

VD Har ordet
Nyckeltal
Förenings-
styrningsrapport
Förvaltnings-
berättelse
Revisions-
berättelse

Intervju med VD Anders Berg

Långsiktig tillväxt i 85 år

Vi är nu inne på vårt 85:e bokslutsår och glädjande nog kan jag konstatera att vi gör vårt bästa ekonomiska resultat någonsin. Detta är naturligtvis mycket tillfredställande, men att göra det samtidigt som vi får väldigt fina resultat i vår kundundersökning och i vår medarbetarundersökning är fantastiskt!

Läs hela VD-ordet

Nyckeltal

85 år

85 år som företag

150 st

150 st kunder

9 200 st

9 200 lägenheter

75 st

75 anställda

41,6 MKR

Resultat

90 %

Soliditet
Enligt HSB-kod: 129%

63,1 MKR

Nettoomsättning

10 706 st

Medlemmar

150 st

Kunder

Intervjuer med kollegorna Lisa & Tomas

Lisa Rulff, trädgårdsarkitekt

Lisa har sedan åtta år tillbaka arbetat med att förgylla utemiljöerna åt HSB Nordvästra Skånes medlemmar och kunder. Det formligen strålar om Lisa när hon berättar om sina arbetsuppgifter. En sprudlande grön passion som Lisa verkligen lyckats förmedla i de många uppskattade projekt som hon har varit ansvarig för genom åren.

Läs Lisas intervju

Tomas Lilja, ansvarig fastighetsservice

Det går inte att ta miste på Tomas engagemang och gedigna kunskap inom arbetsområdet. Och han har all anledning att känna sig stolt över sitt arbete, eftersom kundnöjdheten bland uppdragsgivarna är en lysande bekräftelse på utomordentligt väl utförda projekt.

Läs Tomas intervju

Nyproduktion

37 st

Bostäder

HSB Brf Linnéa

HSB Brf Linnéa består av 37 bostäder; 2 tvåor, 7 treor och 28 fyror. Kvarteret står klart för inflyttning i maj 2019. Bostäderna är ritade av Berglund Arkitekter som har lyckats med att rita bostäder med mycket personlighet och fina kvaliteter på en relativt liten yta. Husens fasader är av vackert tegel med förband kring fönstren och taken är belagda med sedum för att skapa mer grönytor i Mariastaden. Stora fönster ger mycket ljus och rymd. Vid försäljningen såldes alla bostäder på en månad. 70 procent av bostäderna såldes till medlemmar i HSB som passade på att nyttja sin medlemsförtur och möjligheten att få välja bostad först.

Klicka på bilden ovan för att uppleva en 360 visning från BRF Linnéa. Länken öppnas i ett nytt fönster eller flik och upplevelsen är bäst med en smartphone.

65 st

Lägenheter

HSB Brf Åkanten i Ängelholm

Äntligen har vi kunnat påbörja planeringen av HSB Brf Åkanten i Ängelholm. Kvarteret ligger centralt i fin parkmiljö precis vid Rönne Å. Jais Arkitekter ritar på kvarteret som kommer att bestå av tre huskroppar i 4-8 våningar. Totalt blir det 65 lägenheter med 1-5 rum. Bostäderna kommer att bli exklusiva med noga utvalda material, stora fönsterpartier och fasader i vackert tegel. Stor vikt läggs också vid utemiljön och utformningen av de allmänna ytorna, allt för att kunna erbjuda en helt igenom högkvalitativ boendemiljö. Vi planerar för en säljstart under vintern 2018/2019 och en inflyttning hösten 2021.

2021

Planerad byggstart

Viken

Detaljplanarbete pågår för ett nybyggnadsprojekt i attraktiva Viken.

Förvaltning

Den grundläggande uppgiften för en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. För en bostadsrättsförening betyder det att den långsiktigt ska vårdas och förädlas. Väl underhållna hus, attraktiva utemiljöer, välordnad administration, trygghet och en social gemenskap – dessa faktorer utgör värden som är av ekonomiskt intresse för medlemmarna.

HSB Nordvästra Skåne tjänar medlemmarnas och kundernas ekonomiska intressen genom att erbjuda ett komplett register av förvaltningstjänster. Det betyder att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och kvalificerade tjänster inom fem områden – ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, ROT/teknisk konsultverksamhet såväl som finansverksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och ge våra kunder kostnadseffektiva verktyg. Målsättningen är att vara den mest prisvärda leverantören där hög kvalitet och god service prioriteras framför lägsta pris. För oss är det av yttersta vikt att styrelser, medlemmar och andra intressenter känner sig trygga och nöjda med de tjänster som HSB Nordvästra Skåne levererar.

Överlåtelsevärden

Ekonomisk förvaltning

Verksamheten har drygt 150 kunder, varav merparten (knappt 70 procent) utgörs av HSBs bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne och resterande (drygt 30 procent) av privata bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.

Förfrågningar och nya uppdrag har ökat betydligt och visar att vår satsning på kvalitativa tjänster ger resultat och att HSB är ett fortsatt starkt varumärke.

I verksamheten ingår en stor mängd tjänster inom ekonomi och administration som på olika sätt stödjer styrelserna, i såväl det löpande som i det långsiktiga och strategiska arbetet. I ett framgångsrikt styrelsearbete ligger fokus på just de strategiska frågorna.

Fastighetsförvaltning

HSB Nordvästra Skåne erbjuder fastighetsförvaltning som anpassas efter varje kunds önskemål och behov. Med hjälp av en förvaltare får styrelsen väldokumenterade underlag för beslut gällande förvaltning och utveckling av föreningens fastighet.

Tjänsterna levereras både i löpande avtal och/eller som stycketjänster. Styrelsen får regelbundna rapporter om fastighetens status och ekonomi samt förvaltarrapporter där det enkelt går att följa föreningens ärenden.

Våra förvaltare har kunskaper om fastigheter och fastighetsekonomi och hanterar olika typer av ärenden beträffande exempelvis försäkringar, skador, uthyrning och störningar. De erbjuder dessutom felavhjälpande underhåll.

Glädjande nog ökar intresset för HSBs tjänster inom fastighetsförvaltning. Under det gångna året har fastighetsförvaltningstjänster levererats till 36 föreningar/företag. För att kunna möta den växande efterfrågan fortsätter vi löpande att utveckla både medarbetare och tjänster.
Under året som gått har vi utökat personalstyrkan med ytterligare en förvaltare.

Fastighetsservice

Den yttre och inre skötseln av en bostadsrättsförening är ett viktigt led i styrelsens ansvar för att vårda fastighetens värde. En god fastighetsservice bidrar till vackra och välskötta yttre och inre miljöer. Det ger i sin tur både boende och besökare ett stort upplevelsevärde.

HSB Nordvästra Skåne har resurser, kompetens och erfarenhet som gör att vi kan leverera alla de tjänster som förknippas med fastighetsservice. Under året har vi utfört tjänster åt HSB-bostadsrättsföreningar och externa fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningar och andra kunder kan välja de tjänster de behöver i enskilda avtal. Vi kan bland annat bidra med reparationer, visst underhållsarbete, lokalvård, markskötsel, trädgårdsarbete samt snö- och halkbekämpning. I servicen ingår även felanmälan och jourverksamhet för samtliga kunder och boende.

HSB Nordvästra Skåne erbjuder också design och entreprenad vid ombyggnad av trädgårdsmiljöer. Här tar vår engagerade och kunniga trädgårdsdesigner fram olika kreativa förslag på åtgärder. Detta har använts av ett antal bostadsrättsföreningar under året som gått. De har behövt hjälp med såväl större som mindre ombyggnader av sina trädgårdsmiljöer. Vi har även levererat tjänster till såväl markentreprenörer som kommuner.

ROT/Teknisk konsultverksamhet

Genom den tekniska konsultverksamheten får våra kunder tillgång till konsulttjänster inom alla typer av renovering-, om- och tillbyggnad.
De fastigheter som producerades under 60- och 70-talets miljonprogram kommer under den närmaste 10-årsperioden
fortsatt behöva omfattande renoveringar.

Under det gångna året har vi handlagt bland annat följande åt våra kunder

  • Stambyte med badrumsrenovering 7 Brf
  • Fönsterbyte 3 Brf
  • Balkongrenovering 4 Brf
  • Installationsprojekt 5 Brf
  • Övrigt 13 Brf
  • Totalt 32 Brf

Vi har under 2018 varit verksamma i projekt hos cirka 32 bostadsrättsföreningar med sammanlagt drygt 4 500 lägenheter. Utöver de större projekten har ett flertal kunder fått hjälp med diverse utredningar, bygglovsfrågor, upphandlingar, teknisk rådgivning, besiktning och olika underhållsåtgärder. Under kommande verksamhetsår kommer vi bland annat att ha fem stambyten i produktion och två i projekteringsfas.

Med hänsyn till den stora projektvolym som vi har idag och de kommande åren har vi anställt ytterligare en projektledare. En allt viktigare aspekt i samband med större entreprenader och renoveringsarbeten är informationen till de boende. Kommunikationen är en viktig del i vår helhetssyn.

Finansverksamhet

Finansverksamheten förvaltar såväl koncernens som HSB bostadsrättsföreningarnas likviditet genom ett avräkningssystem. Förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning med medvetet låg riskprofil.Vår målsättning är att vara en långsiktigt engagerad och professionell samarbetspartner samt att företräda bostadsrättsföreningarna i kontakterna med kreditgivarna.

En viktig uppgift är att vara ett proaktivt stöd för bostadsrättsföreningarna vid utformningen av långsiktiga och anpassade lösningar för bland annat nedanstående faktorer/frågeställningar.

  • Likviditetsplanering. Hur utnyttjas likviditeten effektivast?
  • Räntestrategier.
  • Ränterisker. Hur hanteras och reduceras ränterisker över tiden?
  • Upphandlingar och konkurrensutsättning av krediter. En stor och erfaren samarbetspartner som HSB Nordvästra Skåne ger bra förutsättningar till attraktiva räntevillkor och långsiktiga kreditupplägg.

Finansverksamheten har under året präglats av många räntediskussioner med bostadsrättsföreningarnas styrelser avseende kreditupplägg, lånekonverteringar och nyupplåning.

Under bokslutsåret har cirka 131 stycken ordinarie lånekonverteringar genomförts bland bostadsrättsföreningarna. Ett större antal uppdelningar av befintliga krediter och upplägg av nya krediter har genomförts. I flera bostadsrättsföreningar pågår det olika former av större projekt som kräver behov av finansiering. Löptiderna på räntebindningarna har främst fördelats inom intervallet 3-månaders ränta till och med 5 år med en större tyngdpunkt på bundna löptider.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) och tillhandahåller även betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Medlemsverksamhet

Medlemsverksamhet

HSB är Sveriges största bostadsorganisation med över 624 000 medlemmar. HSB Nordvästra Skåne är en av 27 regionföreningar och ägs av bostadsrättsföreningarna och medlemmarna i regionen. Den som äger en bostadsrätt i en HSB-bostadsrättsförening är både medlem i sin egen förening och i HSB Nordvästra Skåne.

En av våra viktigaste drivkrafter är att medverka till att HSB-bostadsrättsföreningar uppfattas som kunniga, framgångsrika och attraktiva fastighetsägare. Medlemsverksamheten är till stor del inriktad på att stödja föreningarnas styrelser och fokuserar på deras fastighetsägaransvar och andra viktiga frågor som följer med styrelseuppdraget.

För att stärka medlemsföreningarna håller HSB Nordvästra Skåne en rad olika utbildningar. Varje år erbjuder vi grundkurser för styrelseledamöter om hur det fungerar i bostadsrätt, styrelsens arbete, föreningens långsiktiga ekonomi och bostadsrättsjuridik. Vi har även kurser för personer i andra roller som stämmoordförande, revisor och valberedning. I år har vi haft föreläsningar gällande brandskydd, byggprojekt, vattenskador och bostadsrättsföreningen som arbetsgivare, vi har gjort studiebesök på temat energilösningar och inspirerats av föreningar som har skapat inbjudande trädgårdar för sina boende.

I medlemsverksamheten ingår allmän och kostnadsfri bostadsrättsjuridisk rådgivning för både förtroendevalda och bostadrättshavare. Den är mycket uppskattad och ökar för varje år.

Varje HSB-bostadsrättsförening erbjuds en kontaktperson, som följer föreningens verksamhet och fungerar som ett stöd för styrelsen.
HSBs medlemmar har förtur till nyproduktion av bostadsrättslägenheter och hyresrätter.

Förvaltningsstatistik

1
2
3
4
5
6
7
8

Bjuv
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Ljungbyhed
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Föreningsstyrningsrapport

Vår föreningsstämma antog koden att gälla från och med stämman 2012. Koden tillämpas enligt principen följ eller förklara. Styrelsen anser att vår förening följer koden på ett tillfredställande sätt. Detsamma gäller för HSBs andra två gemensamma styrdokument, HSBs Kompass och HSBs Varumärkesriktlinjer. Dock kan påpekas att marknadsvärderingen enbart omfattar förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1 (K3). Vid varje stämma i HSB Riksförbund (udda år) finns det möjlighet att ompröva styrdokumenten. De senaste antogs på stämman 2015 och gäller från januari 2016.

Ekonomisk och finansiell rapportering

Vid styrelsens konstituerande möte närmast efter ordinarie föreningsstämma behandlas Styrelsens dokument. Dessa är Styrelsens arbetsformer, Finanspolicy, Firmateckning, Attestordning och andra verksamhetsrelaterade policys och instruktioner avseende betaltjänst, personuppgifter, jämställhet, etik och kvalitet. Koden utgör grunden för styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Vid varje styrelsemöte lämnas en ekonomisk och finansiell rapport. Den finansiella rapporten består av redovisning av aktieportföljens värdeutveckling och transaktioner samt likviditetsförvaltningen. Den ekonomiska rapporteringen består av en resultatrapport vilken visar resultatet per enhet samt en prognos för räkenskapsåret. Vidare lämnas rapporter relaterade till betaltjänstverksamheten. Dessa rapporter och den eventuella komplettering som styrelsen efterfrågar utgör styrelsens kontroll över den finansiella utvecklingen, verksamhetens resultat samt att finanspolicyn följs. Styrelsen anser att detta fungerar på ett tillfredställande sätt.

Löpande granskning och bokslutsrevision utförs av föreningens revisorer. Granskningsrapporterna delges styrelsen. Revisorerna deltar vid styrelsens behandling av bokslut och årsredovisning. Därutöver har revisorerna varje år ett samtal med styrelsen utan närvaro av VD eller andra tjänstemän.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 6 sammanträden. Ulf Nordström, Peter Abrahamsson, Eva-Marianne Nilsson och Lisbeth Råvik har deltagit vid samtliga sammanträden och Susanne Haddouche-Hindemith har deltagit i 5 sammanträden. Troed Troedsson och Yasmine Larsson har deltagit i 4 sammanträden.

Vid styrelsens sammanträde i juni 2018 genomförde styrelsen sin årliga utvärdering av styrelsearbetet.

Samtliga styrelseledamöter är medlemmar i föreningen och andelsägare. Majoriteten av styrelseledamöterna anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

VD ersätts enligt gällande avtal upprättat av styrelsen. Rörlig ersättning; bonus- eller incitamentsprogram, utgår inte. Ersättning i övrigt framgår av not i årsredovisningen. VD har inga väsentliga uppdrag utanför föreningen.

I ledningsgruppen ingår förutom VD, Annette Månsson, Helena Pantzar och Tomas Lilja.

Tillsättning av styrelse och revisorer

Detta bereds av föreningens valberedning, vilken för ett år i sänder väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningen består av fyra ledamöter. Dessa är:
Per Holst född 1970, HSB Brf Kungsgården i Ängelholm, invald i valberedningen 2009.
Stefan Thelandersson född 1961, HSB Brf Fågelsången i Helsingborg, invald i valberedningen 2010.
Katarina Sarenvik född 1965, HSB Brf Vanja i Helsingborg, invald i valberedningen som suppleant 2012 och som ordinarie 2016 och har medverkat fram till sin bortgång i september 2018.
Mikael Skoog född 1963, invald i valberedningen 2017. Samtliga anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.
Till sammankallande valdes Stefan Thelandersson. För administrativa göromål biträds valberedningen av HSB-kontorets tjänstemän.
Valberedningen har årlig kontakt med de valda styrelseledamöterna och genomför samtal med respektive styrelseledamot, styrelsens ordförande och VD. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och arbetat efter den instruktion stämman beslutat om.

VD och styrelse

Anders Berg f. 1974
VD sedan december 2012. Anställd av HSB Nordvästra Skåne sedan 2001. Ej invald i styrelsen.

Ulf Nordström f. 1948
Styrelsens ordförande. Tidigare VD för HSB Nordvästra Skåne. Styrelseledamot sedan stämman 1989.

Susanne Haddouche-Hindemith f. 1966.
Projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2009.

Troed Troedsson f. 1958
Framtidsanalytiker och företagsledare. Styrelseledamot sedan stämman 2010.

Yasmine Larsson f. 1988
Riksdagsledamot. Styrelseledamot sedan stämman 2013.

Peter Abrahamsson f. 1963
Delägare i Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Lisbeth Råvik f. 1953
Tidigare bankdirektör och private banker i Danske Bank. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Eva-Marianne Nilsson f. 1963
Organisationskonsult, projektledare, Höganäs kommun. Styrelseledamot sedan stämman 2016.

Revisorer
Rose-Marie Östberg, f 1963, auktoriserad revisor och delägare i Mazars SET Revisionsbyrå. Vald av föreningsstämman första gången 2005. Utöver lagstadgad revision förekommer viss löpande konsultation i redovisnings- och skattefrågor.

Suppleant Bengt Ekenberg, f 1960, auktoriserad revisor och delägare i Mazars SET Revisionsbyrå. Vald av föreningsstämman första gången 2005.

Erik Davidsson, f 1962, revisor utsedd av HSB Riksförbund sedan 2014. Delägare i BoRevision och VD i systerbolaget Avant Företagskonsult AB.

Revisorerna har tagit del av denna rapport. Den har dock inte varit föremål för deras granskning.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018, föreningens åttiofemte verksamhetsår.

Koncern

Inga förändringar av koncernstrukturen har skett under året.

Moderförening

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening (kooperativt företag) som har till uppgift att verka för ett ekonomiskt förmånligt och attraktivt boende. Detta sker genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster i syfte att åstadkomma en effektiv och ömsesidigt lönsam fastighetsförvaltning och en teknisk och ekonomiskt hållbar nyproduktion. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuvs kommuner. Förutom nyproduktion av bostäder har moderföreningen koncentrerat sin verksamhet till tekniska och administrativa förvaltnings- och konsulttjänster, förvaltning av egna fastigheter samt medlemsverksamhet.

Ägarförhållanden

HSB Nordvästra Skåne ägs med en andel vardera av 93 bostadsrättsföreningar och 10 613 enskilda medlemmar, totalt 10 706 vilket utgör medlemsantalet i HSB Nordvästra Skåne. Styrelsen utses av medlemmarnas representanter vid föreningsstämman.

Finansiell riskhantering

Ränterisk
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen, 2018-08-31, uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet hos koncernens motparter. Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Inlåning från förvaltade kunder
Moderföreningen har betydande inlåning från förvaltade HSB bostadsrättsföreningar via ett avräkningsförfarande. Inlåningen och resterande finansverksamheten regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen, samt till vissa delar av betaltjänstlagen. Finanspolicyn behandlar bland annat riskprofil och bindningstider. Enligt finanspolicyn ska bostadsrättsföreningarnas inlånade medel till 100 % motsvaras av summan av likvida medel, värdepapper, checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp. Detta överensstämmer med den av Riksförbundets stämma antagna HSBs kod för föreningsstyrning. Inlåningen uppgick per balansdagen till 246 Mkr. Likvida tillgångar i form av bankmedel och kapitalgaranterade obligationer med hög rating samt fastränteplaceringar uppgick vid samma tidpunkt till 374 Mkr. Samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel.

HSB Nordvästra Skåne står under Finansinspektionens tillsyn och lyder därmed under betaltjänstlagen som bland annat ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. I HSB Nordvästra Skånes fall sker det till exempel genom att koncernens inlånade medel.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern

Årets nettoomsättning härrör, liksom föregående år, till största delen från förvaltningsverksamheten, vilken också är koncernens huvudsakliga verksamhet. Resultatet för året har framför allt uppstått i finansverksamheten och genom goda resultat i förvaltnings- och konsultverksamheten. Koncernens synliga egna kapital, som i dag uppgår till 323 Mkr, har ökat med 301 Mkr sedan 1995, då koncernen bildades. Den positiva utvecklingen härrör sig framför allt från kapitalplacering i fastigheter som under perioden realiserats. Soliditeten exkl förvaltade medel uppgår till 90%. Detta innebär att det mesta av tillgångarna är finansierade med eget kapital, vilket bedöms som väldigt bra.

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
Avräkningslikviditet i %143178123143141
Soliditet i %, enligt HSB kod129213998585
Soliditet i %, exkl. inlåning från bostadsrättsföreningar9090836365
Eget kapital323 076281 501250 025221 940219 221
Balansomslutning, exkl. inlåning från bostadsrättsföreningar357 603313 483301 688352 206337 381
Resultat efter finansiella poster41 56731 48829 5723 5216 138
Nettoomsättning63 10362 73984 93876 85189 877

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Soliditet enligt HSBs kod
(Eget kapital + – ev. övervärden eller undervärden) / (Balansomslutningen + – ev. övervärden eller undervärden – likvida medel). Enligt koden bör soliditetstalet vara minst 15 %.

Avräkningslikviditet
Likvida medel i förhållande till bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel. Enligt koden ska bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel motsvaras av likvida medel enligt definintion nedan, samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter.

Likvida medel
Kassa och bank, kortfristiga placeringar, fastränteplaceringar och kapitalgaranterade obligationer, omsättningsbart inom 5 bankdagar.


Moderförening

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/2014
Soliditet i %, exkl inlåning från bostads- rättsföreningar9088827779
Eget kapital285 173242 280180 465170 610167 351
Balansomslutning, exkl. inlåning från bostadsrättsföreningar316 513274 254219 975222 103210 664
Resultat efter finansiella poster42 01860 7515 5633 8271 695
Nettoomsättning63 14561 36980 28769 38684 342

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.


Förändring av eget kapital

Koncern

MedlemsinsatserAnnat eget kapitalÅrets resultatSumma eget kapital
Belopp vid årets slut5 353276 08841 636323 076
Årets resultat41 63641 636
Årets förändringar i medlemmar−60−60
Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut31 410-31 410-
Belopp vid årets ingång5 413244 67831 410281 500
Koncern

Moderförening

MedlemsinsatserReservfondBalanserat resultatFritt eget kapitalSumma eget kapital
Belopp vid årets slut5 35310 154226 71242 954285 173
Årets resultat42 95442 954
Årets förändringar i medlemmar−60−60
Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut61 749-61 749
Belopp vid årets ingång5 41310 154164 96361 749242 279
Moderförening

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Byggandet av 37 marklägenheter i dotterbolaget Linnéa bostäder 2 AB sker enligt plan. Inflyttning beräknas till våren 2019. Samtliga marklägenheter är förhandsbokade.

HSB Nordvästra Skåne har antagit erbjudandet från HSB Riksförbund ek. för. om att sälja aktieinnehavet i HSB ProjektPartner AB. Försäljningen har resulterat i ett realisationsresultat om 39,5 MKR. Delvis har detta skett i utbyte mot medlemsinsatser i HSB Riksförbund motsvarande ursprunglig medlemsandel. Förändringar i lagen om betaltjänster och Finansinspektionens nya och ändrade föreskrifter trädde i kraft den 1 maj 2018 i linje med EU:s andra betaltjänstdirektiv. Detta innebär en del anpassningar av betaltjänstverksamheten samt att en ny ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster har skickas in till Finansinspektionen efter räkenskapsårets slut.

Framtida utveckling
Resultatutvecklingen är till viss del beroende av i vilken takt byggprojekt färdigställs och säljs. De kommande fem åren beräknas två byggprojekt kunna färdigställas. Den tekniska och administrativa förvaltningens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning och dess organisation kundanpassas och effektiviseras kontinuerligt . Detta, tillsammans med nyproduktionen, kommer att verka för en positiv resultatutveckling och ett starkare eget kapital.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderföreningen, kronor 269 665 806, disponeras enligt följande:

0102
Belopp i SEK
Balanseras i ny räkning:269 665 806
Summa:269 665 806

Vad beträffar koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Resultaträkning Koncern

Belopp i KSEKNot2017/20182016/2017
Årets resultat41 63631 410
Skatt på årets resultat1669−78
Resultat före skatt41 56731 488
Resultat efter finansiella poster41 56731 488
Räntekostnader15−363−398
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter141 1601 072
som är anläggningstillgångar1343 5292 746
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Resultat från andelar i intresseföretag12−5-
Resultat från finansiella poster
Rörelseresultat7,8,9,10-2 75428 068
Andel i intresseföretags resultat21−475477
Övriga rörelseintäkter6132 826
Administrationskostnader5-5 438-5 086
Försäljningskostnader-1 461-2 029
Bruttoresultat4 6191 880
Kostnad sålda varor och tjänster-58 484-60 859
Nettoomsättning363 10362 739

Noter

Not 3
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16
Not 21

Balansräkning – Koncern – Tillgångar

Balansräkning - koncern
Belopp i KSEKNot2018-08-312017-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark1759 42060 422
Inventarier186 1676 547
65 58766 969
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag215 6946 198
Andra långfristiga värdepappersinnehav22153 26016 545
Andra långfristiga fordringar234 9256 892
163 87929 635
Summa anläggningstillgångar229 46696 604
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Lager316257
Hus under produktion87 7466 248
88 0626 505
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar/hyresfordringar5 1804 923
Skattefordringar2 1762 175
Övriga fordringar22 574201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter241 5691 590
31 4998 889
Kortfristiga placeringar25104 003160 094
Kassa och bank26151 038273 201
Summa omsättningstillgångar374 602448 689
SUMMA TILLGÅNGAR604 068545 293

Noter

Not 17
Not 18
Not 21
Not 22
Not 23
Not 24
Not 25
Not 26

Balansräkning – Koncern – Eget kapital och skulder

Balansräkning - koncern
Belopp i KSEKNot2018-08-312017-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser5 3535 413
Annat eget kapital276 087244 678
Årets resultat41 63631 410
Summa eget kapital323 076281 501
Avsättningar
Avsättningar för skatter272 6622 730
Övriga avsättningar28,319 46813 159
12 13015 889
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder11 5964 747
Övriga kortfristiga skulder29248 946234 837
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter308 3208 319
268 862247 903
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER604 068545 293

Noter

Not 27
Not 28
Not 29
Not 30
Not 31

Kassaflödesanalys – Koncern

Kassaflödesanalys - koncern
Disponibla medel vid årets slut166 038288 201
Outnyttjade krediter15 00015 000
Likvida medel vid årets slut151 038273 201
Likvida medel vid årets början273 20189 258
Årets kassaflöde-122 163183 943
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−60-7 935
Förändring av långfristiga skulder--8 000
Förändring av inbetalda insatser−6065
Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten-119 24489 777
Förändring av långfristiga fordringar1 9671 818
Nettoinvestering i långfristiga värdepapper-119 78458 761
Nettoinvestering i inventarier-1 451-3 000
Nettoinvestering i byggnader och mark-25 258
Avyttring av intresseföretag24-
Utdelning intresseföretag-6 940
Investeringsverksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten-2 859102 101
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder20 95916 706
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar55 647-14 096
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager-81 55773 127
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital2 09226 364
Betald skatt−1−48
2 09326 412
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m32-39 474-5 076
Resultat efter finansiella poster41 56731 488
Den löpande verksamheten
Belopp i KSEKNot2017/20182016/2017

Noter

Not 32

Resultaträkning – Moderförening

Resultaträkning - moderförening
Årets resultat42 95461 750
Resultat före skatt42 95461 750
Lämnade koncernbidrag−109−25
Mottagna koncernbidrag1 0451 024
Resultat efter finansiella poster42 01860 751
Räntekostnader15−396−449
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter141 1591 235
som är anläggningstillgångar1344 0133 174
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Resultat från andelar i intresseföretag12-6 914
Resultat från andelar i koncernföretag11-56 100
Resultat från finansiella poster
Rörelseresultat7, 8, 10-2 758-6 223
Administrationskostnader5-5 254-4 934
Försäljningskostnader-1 460-2 029
Bruttoresultat3 956740
Kostnad sålda varor och tjänster-59 189-60 629
Nettoomsättning3,463 14561 369
Belopp i KSEKNot2017/20182016/2017

Noter

Not 3
Not 4
Not 5
Not 7
Not 8
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15

Balansräkning – Moderförening – Tillgångar

Belopp i KSEKNot2018-08-312017-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark1722 01122 229
Inventarier185 6375 830
27 64828 059
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag19300300
Fordringar hos koncernföretag2076 0593 267
Andelar i intresseföretag217 2507 274
Andra långfristiga värdepappersinnehav22153 26016 545
Andra långfristiga fordringar234 9256 892
241 79434 278
Summa anläggningstillgångar269 44262 337
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Lager316257
Hus under produktion6 0641 774
6 3802 031
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar/hyresfordringar5 1544 748
Fordringar hos koncernföretag1 20333
Skattefordringar2 0392 038
Övriga fordringar22 351193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter241 5181 539
32 2658 551
Kortfristiga placeringar25104 003160 094
Kassa och bank26150 888273 051
Summa omsättningstillgångar293 536443 727
SUMMA TILLGÅNGAR562 978506 064

Noter

Not 17
Not 18
Not 19
Not 20
Not 21
Not 22
Not 23
Not 24
Not 25
Not 26

Balansräkning – Moderförening – Eget kapital och skulder

Belopp i KSEKNot2018-08-312017-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser5 3535 413
Reservfond10 15410 154
15 50715 567
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust226 712164 963
Årets resultat42 95461 750
269 666226 713
Summa eget kapital285 173242 280
Avsättningar
Övriga avsättningar28,319 46813 159
9 46813 159
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder5 1981 941
Skulder till koncernföretag6 1546 512
Övriga kortfristiga skulder29248 887234 208
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter308 0987 964
268 337250 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER562 978506 064

Noter

Not 28
Not 29
Not 30
Not 31

Kassaflödesanalys – moderförening

Belopp i KSEKNot2017/20182016/2017
Disponibla medel vid årets slut165 888288 051
Outnyttjade krediter15 00015 000
Likvida medel vid årets slut150 888273 051
Likvida medel vid årets början273 05189 008
Årets kassaflöde-122 163184 043
Kassaflöde från finansieringsverksamheten−6065
Förändring av inbetalda insatser−6065
Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten-191 00555 318
Lämnade koncernbidrag−109−25
Erhållna koncernbidrag1 0451 024
Förändring av långfristiga fordringar-70 826-1 449
Nettoinvestering i långfristiga värdepapper-119 78458 761
Nettoinvestering i inventarier-1 355-2 993
Avyttring av intresseföretag24-
Investeringsverksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten68 902128 660
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder17 71111 953
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar54 54454 670
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager-4 3491 285
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital99660 752
Betald skatt−1-
99760 752
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m32-41 0211
Resultat efter finansiella poster42 01860 751
Den löpande verksamheten

Noter

Not 32

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderföreningen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Köp och försäljningar av fastigheter genom dotterbolag betraktas i koncernens kassaflöde som en nettoinvestering i byggnader och mark.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Leasing – inkl lokalhyra
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.
Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nedskrivningar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Koncern Moderförening
år år
-Byggnader,
komponenthanterade 1-149 20-100
-Inventarier 3-10 3-10

Fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Förvaltningsfastigheter
Som huvudmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har en s k kassaflödesvärdering använts där nuvärdet av framtida driftsnetto beräknas. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition och ligger i intervallet 4-5 %. Det verkliga värdet är bedömt till anskaffningsvärdet om avvikelsen understiger +/- 5 %. Fastigheter anskaffade under året värderas till anskaffningsvärde och obebyggda tomter i moderföreningen är värderade till bokfört värde då det framtida värdet är avhängigt exploateringsmöjligheten.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats.
Hus under produktion avser nedlagda kostnader för framtida eller redan igångsatt produktion av hus vilka ännu inte sålts med entreprenadavtal eller färdigställts.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa förenklingsregler innebärande att redovisning sker på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Utfallet kan avvika från tidigare uppskattningar. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av fastigheter.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Not 3 Nettoomsättning

Koncern20182017
63 14561 369
Övrigt1 6801 043
Nyproduktion7491 099
Medlemsverksamhet4 7814 713
Egna fastigheter1719
Teknisk och ekonomisk förvaltning55 91854 495
Moderförening20182017
63 10362 739
Övrigt1 6811 043
Nyproduktion-1 099
Medlemsverksamhet4 7814 713
Egna fastigheter1 4441 806
Teknisk och ekonomisk förvaltning55 19754 078

Not 4 Koncernuppgifter

20182017
Andel av inköpen som avser koncernföretag2 4212 367
Andel av försäljningen som avser koncernföretag 1 469417
Moderförening

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

20182017
335392
Andra uppdrag3375
Revisionsarvode101137
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsarvode201180
BoRevision AB
Moderförening
425503
Andra uppdrag3375
Revisionsarvode191248
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsarvode201180
BoRevision AB
Koncern

Not 6 Övriga rörelseintäkter

20182017
132 826
Resultat från försäljning av fastigheter, vilket skett genom avyttring av dotterbolag.132 826
Koncern

Not 7 Anställda och personalkostnader

Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncern
2018 Andel kvinnor i %2017 Andel kvinnor i %
Könsfördelning i företagsledningen
Varav män2828
Antalet anställda6466
Koncern och moderförening
20182017
Medelantalet anställda
HSB har tecknat en tjänstepensionsförsäkring med VD, Anders Berg, som försäkrad, vilken ska utges enligt KTP-planen. Kostnader för denna pensionsutfästelse ingår i pensionskostnaderna ovan. VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd och har en avtalsreglerad uppsägning som uppgår till 18 månader vid uppsägning från HSBs sida. Det finns inget avtal om särskilt avgångsvederlag.
Pensionskostnader och förpliktelser till företagsledning och styrelse
Under föregående år mottogs en utbetalning avseende överskott i pensionskapitalet inom Folksam Liv om 2 811 KSEK. Denna återbetalning har ej reducerat beloppen i noten ovan.
1) Av koncernens pensionskostnader avser 912 KSEK (fg år 888 KSEK) styrelse och VD
(varav pensionskostnader) 1)4 3933 451
Sociala kostnader13 62212 795
26 97926 778
Övriga anställda25 29725 118
Styrelse och VD1 6821 660
Löner och andra ersättningar
Koncern och moderförening
2017-20182016-2017
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Övriga ledande befattningshavare5050
Styrelsen5757
Moderförening
Övriga ledande befattningshavare5050
Styrelsen5050