HSB NORDVÄSTRA SKÅNE
ÅRSREDOVISNING 2018/2019

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ek för Org nr 743000-0971 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31

VD Har ordet
Nyckeltal
Förenings-
styrningsrapport
Förvaltnings-
berättelse
Revisions-
berättelse

VD har ordet

EN REGION OCH ETT FÖRETAG I EXPANSION

Vi har under året avslutat ett nyproduktionsprojekt och påbörjat ett nytt. Vi befinner oss i en expansiv region där nyproduktionen håller en jämn och hög takt och de låga räntorna borgar för en fortsatt expansiv marknad för såväl nyproduktion som på ROT-sidan.

I Brf Linnéa i Mariastaden, Helsingborg, var det inflyttning i maj 2019. 37 förväntansfulla köpare flyttade in i moderna radhus på bästa läge invid skogsbrynet, samtliga bostadsrätter var sålda innan byggstart.

Strax efter att Brf Linnéa var inflyttad påbörjade vi försäljningen av Brf Åkanten i Ängelholm, i skrivande stund är 52 av de 65 bostadsrätterna bokade och det är dags att sätta spaden i jorden. Inflyttning kommer att ske i februari 2022.

Nyproduktionsportföljen är välfylld och innehåller i dagsläget 500-700 byggrätter i olika faser. Byggrätter finns i såväl Höganäs, Ängelholm som Helsingborg.

På riksplanet ser vi allt färre regionföreningar, de senaste fem åren har de genom sammanslagningar reducerats från 31 till 26. Det finns naturligtvis olika skäl till sammanslagningarna, men en bidragande orsak är de större kostnader som genereras såväl internt, i form av framförallt utbyggnaden av gemensamma IT-system, som externt i form av ökade myndighetskrav gällande framförallt finanslagstiftningen.

Under mars månad blev vi tillsammans med fyra bostadsrättsföreningar på Ättekulla först i landet med att erbjuda Instabox till bostadsrättshavarna, en innovativ och tidsbesparande service till alla boende.

Under högsäsong är vi 85 kollegor som tillsammans gör vårt yttersta för att leverera kvalitetsstarka och prisvärda tjänster till över 150 kunder med nästan 10 000 bostäder i nordvästra Skåne.

Vi kommer tillsammans med er att fortsätta att förbättra och utveckla vårt utbud under kommande år och ambitionen är att våra tjänster och möten, såväl digitalt som fysiskt ska hålla yppersta klass.

Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2020 och ett stort tack till er alla, kollegor, kunder och medlemmar för ett expansivt och intressant 2019.

Anders Berg
VD, HSB Nordvästra Skåne

I Brf Linnéa i Mariastaden, Helsingborg, var det inflyttning i maj 2019. 37 förväntansfulla köpare flyttade in i moderna radhus på bästa läge invid skogsbrynet, samtliga bostadsrätter var sålda innan byggstart.

Strax efter att Brf Linnéa var inflyttad påbörjade vi försäljningen av Brf Åkanten i Ängelholm, i skrivande stund är 52 av de 65 bostadsrätterna bokade och det är dags att sätta spaden i jorden. Inflyttning kommer att ske i februari 2022.

Nyproduktionsportföljen är välfylld och innehåller i dagsläget 500-700 byggrätter i olika faser. Byggrätter finns i såväl Höganäs, Ängelholm som Helsingborg.

På riksplanet ser vi allt färre regionföreningar, de senaste fem åren har de genom sammanslagningar reducerats från 31 till 26. Det finns naturligtvis olika skäl till sammanslagningarna, men en bidragande orsak är de större kostnader som genereras såväl internt, i form av framförallt utbyggnaden av gemensamma IT-system, som externt i form av ökade myndighetskrav gällande framförallt finanslagstiftningen.

Under mars månad blev vi tillsammans med fyra bostadsrättsföreningar på Ättekulla först i landet med att erbjuda Instabox till bostadsrättshavarna, en innovativ och tidsbesparande service till alla boende.

Under högsäsong är vi 85 kollegor som tillsammans gör vårt yttersta för att leverera kvalitetsstarka och prisvärda tjänster till över 150 kunder med nästan 10 000 bostäder i nordvästra Skåne.

Vi kommer tillsammans med er att fortsätta att förbättra och utveckla vårt utbud under kommande år och ambitionen är att våra tjänster och möten, såväl digitalt som fysiskt ska hålla yppersta klass.

Jag ser fram emot ett spännande och händelserikt 2020 och ett stort tack till er alla, kollegor, kunder och medlemmar för ett expansivt och intressant 2019.

Anders Berg
VD, HSB Nordvästra Skåne

Nyckeltal

86 år

86 år som företag

150 st

150 kunder

9 200 st

9 200 lägenheter

79 st

79 anställda

13,7 MKR

Resultat

90 %

Soliditet
enligt HSB-kod: 182%

67,1 MKR

Nettoomsättning

10 699 st

Medlemmar

Nyproduktion

HSB Nordvästra Skåne har som målsättning att kontinuerligt ha pågående nyproduktion. Detta mål uppnås genom att vårda en attraktiv markportfölj och ha många parallellt pågående projekt i olika faser. Aktuell nyproduktion i korta drag:

37 st

Bostäder

HSB Brf Linnéa

HSB Brf Linnéa bestående av 37 bostäder stod klart för inflyttning i maj 2019.

65 st

Lägenheter

2022

Inflyttning

HSB Brf Åkanten i Ängelholm

Under året har det varit säljstart för detta attraktiva boende i centrala Ängelholm. Kvarteret ligger i fin parkmiljö precis vid Rönne å. Jais Arkitekter har ritat de tre huskropparna i 4-8 våningar. Totalt blir det 65 lägenheter med 1-5 rum. Bostäderna kommer att bli exklusiva med noga utvalda material, stora fönsterpartier och fasader i vackert tegel. Stor vikt läggs också vid utemiljön och utformningen av de allmänna ytorna, allt för att kunna erbjuda en helt igenom högkvalitativ boendemiljö. Inflyttning februari 2022.


2022

Planerad byggstart

Viken

Detaljplanarbete pågår för nybyggnadsprojekt i attraktiva Viken.

Förvaltning

FÖRVALTNING

Den grundläggande uppgiften för en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. För en bostadsrättsförening betyder det att den långsiktigt ska vårdas och förädlas. Väl underhållna hus, attraktiva utemiljöer, välordnad administration, trygghet och en social gemenskap – dessa faktorer utgör värden som är av ekonomiskt intresse för medlemmarna.

HSB Nordvästra Skåne tjänar medlemmarna och kundernas ekonomiska intressen genom att erbjuda ett komplett register av förvaltningstjänster. Det betyder att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och kvalificerade tjänster inom fem områden – ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, ROT/teknisk konsultverksamhet såväl som finansverksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och ge våra kunder kostnadseffektiva verktyg. Målsättningen är att vara den mest prisvärda leverantören där hög kvalitet och god service prioriteras framför lägsta pris. För oss är det av yttersta vikt att styrelser, medlemmar och andra intressenter känner sig trygga och nöjda med de tjänster som HSB Nordvästra Skåne levererar.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Verksamheten har drygt 150 kunder, varav merparten (knappt 70 procent) utgörs av HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne och resterande (drygt 30 procent) av externa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare.

Förfrågningar och nya uppdrag har ökat betydligt och visar att vår satsning på kvalitativa tjänster ger resultat och att HSB är ett fortsatt starkt varumärke.

I verksamheten ingår en stor mängd tjänster inom ekonomi och administration som på olika sätt stödjer styrelserna, i såväl det löpande som i det långsiktiga och strategiska arbetet. I ett framgångsrikt styrelsearbete ligger fokus på just de strategiska frågorna.

Överlåtelsevärden

Överlåtelsevärden speglar till viss del hur marknaden uppfattar värdet i en bostadsrättsförening. Ovan presenteras genomsnittliga överlåtelsevärden för HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne under de senaste åren. I genomsnitt har överlåtelsevärdena ökat med två procent de senaste året.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

HSB Nordvästra Skåne erbjuder fastighetsförvaltning som anpassas efter varje kunds önskemål och behov. Med hjälp av en förvaltare får styrelsen väldokumenterade underlag för beslut gällande förvaltning och utveckling av föreningens fastighet.

Tjänsterna levereras både i löpande avtal och/eller som stycketjänster. Styrelsen får regelbundna rapporter om fastighetens status och ekonomi samt förvaltarrapporter där det enkelt går att följa föreningens ärenden.

Våra förvaltare har kunskap om fastigheter och fastighetsekonomi och hanterar olika typer av ärenden beträffande exempelvis försäkringar, skador, uthyrning och störningar. De erbjuder dessutom felavhjälpande underhåll.

Glädjande nog ökar intresset för HSBs tjänster inom fastighetsförvaltning. Under det gångna året har fastighetsförvaltningstjänster levererats till drygt 40 föreningar/företag. För att kunna möta den växande efterfrågan fortsätter vi löpande att utveckla både medarbetare och tjänster.

Under året som gått har vi utökat personalstyrkan med ytterligare en förvaltare.

FASTIGHETSSERVICE

Den yttre och inre skötseln av en bostadsrättsförening är ett viktigt led i styrelsens ansvar för att vårda fastighetens värde. En god fastighetsservice bidrar till vackra och välskötta yttre och inre miljöer. Det ger i sin tur både boende och besökare ett stort upplevelsevärde.

HSB Nordvästra Skåne har resurser, kompetens och erfarenhet som gör att vi kan leverera alla de tjänster som förknippas med fastighetsservice. Under året har vi utfört tjänster åt HSB-bostadsrättsföreningar och externa fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningar och andra kunder kan välja de tjänster de behöver i enskilda avtal. Vi kan bland annat bidra med reparationer, visst underhållsarbete, lokalvård, markskötsel, trädgårdsarbete samt snö- och halkbekämpning. I servicen ingår även felanmälan och jourverksamhet för kunder och boende.

HSB Nordvästra Skåne erbjuder också design och entreprenad vid ombyggnad av trädgårdsmiljöer. Här tar vår engagerade och kunniga trädgårdsdesigner fram olika kreativa förslag på åtgärder. Vi har anlitats av ett antal bostadsrättsföreningar under året som gått. De har behövt hjälp med såväl större som mindre ombyggnader av sina trädgårdsmiljöer. Vi har även levererat tjänster till såväl markentreprenörer som kommuner.

ROT/TEKNISK KONSULTVERKSAMHET

Genom den tekniska konsultverksamheten får våra kunder tillgång till konsulttjänster inom alla typer av renovering-, om- och tillbyggnad. De fastigheter som producerades under 60- och 70-talets miljonprogram kommer under den närmaste 10-årsperioden fortsatt behöva omfattande renoveringar.

Under det gångna året har vi handlagt bland annat följande åt våra kunder:

Stambyten med badrumsrenoveringar:
6
bostadsrättsföreningar

Balkongrenoveringar:
4
bostadsrättsföreningar

Installationsprojekt:
4
bostadsrättsföreningar

Övrigt:
11
bostadsrättsföreningar

Vi har under 2019 varit verksamma i projekt hos 25 bostadsrättsföreningar med sammanlagt drygt 4 200 lägenheter. Utöver de större projekten har ett flertal kunder fått hjälp med diverse utredningar, bygglovsfrågor, upphandlingar, teknisk rådgivning, besiktning och olika underhållsåtgärder. Under kommande verksamhetsår kommer vi bland annat att ha fyra stambyten i produktion och tre i projekteringsfas.

En allt viktigare aspekt i samband med större entreprenader och renoveringsarbeten är informationen till de boende – före, under och efter projektets genomförande. Kommunikationen är en viktig del i vår helhetssyn.

Med hänsyn till den stora projektvolym som vi har idag och de kommande åren kommer vi att anställa ytterligare en projektledare under 2020.

FINANSVERKSAMHET

Finansverksamheten förvaltar såväl koncernens som HSB-bostadsrättsföreningarnas likviditet genom ett avräkningssystem. Förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning med medvetet låg riskprofil.

Vår målsättning är att vara en långsiktigt engagerad och professionell samarbetspartner samt företräda bostadsrättsföreningarna i kontakterna med kreditgivarna.

En viktig uppgift är att vara ett proaktivt stöd för bostadsrättsföreningarna vid utformningen av långsiktiga och anpassade lösningar för bland annat nedanstående faktorer/frågeställningar.

 • Likviditetsplanering. Hur utnyttjas likviditeten effektivast?
 • Räntestrategier.
 • Ränterisker. Hur hanteras och reduceras ränterisker över tiden?
 • Upphandlingar och konkurrensutsättning av krediter. En stor och erfaren samarbetspartner som HSB Nordvästra Skåne ger bra förutsättningar till attraktiva räntevillkor och långsiktiga kreditupplägg.

Finansverksamheten har under året präglats av många räntediskussioner med bostadsrättsföreningarnas styrelser avseende kreditupplägg, lånekonverteringar och nyupplåning.

Under bokslutsåret har cirka 168 stycken ordinarie lånekonverteringar genomförts bland bostadsrättsföreningarna. Ett större antal uppdelningar av befintliga krediter och upplägg av nya krediter har genomförts. I flera bostadsrättsföreningar pågår det olika former av större projekt som kräver behov av finansiering. Löptiderna på räntebindningarna har främst fördelats inom intervallet 3-månaders ränta till och med 8 år med en större tyngdpunkt på bundna löptider.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och tillhandahåller även betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Medlemsverksamhet

HSB är Sveriges största bostadsorganisation med 650 000 medlemmar. HSB Nordvästra Skåne är en av 26 regionföreningar och ägs av bostadsrättsföreningarna och medlemmarna i regionen. Den som äger en bostadsrätt i en HSB-bostadsrättsförening är både medlem i sin egen förening och i HSB Nordvästra Skåne.

En av våra viktigaste drivkrafter är att medverka till att våra medlemsföreningar uppfattas som kunniga, framgångsrika och attraktiva fastighetsägare. Medlemsverksamheten är till stor del inriktad på att stödja föreningarnas styrelser och fokusera på deras fastighetsägaransvar och andra viktiga frågor som följer med styrelseuppdraget.

För att stärka medlemsföreningarna håller HSB Nordvästra Skåne en rad olika kostnadsfria utbildningar. Varje år erbjuder vi grundkurser för styrelseledamöter om hur det fungerar i bostadsrätt, styrelsens arbete, föreningens långsiktiga ekonomi och bostadsrättsjuridik. Vi har även kurser för personer i andra roller som stämmoordförande, revisor och valberedning. I år har vi bland annat haft kurs i systematiskt brandskyddsarbete (SBA), inspirationskväll för klimatsmarta föreningar, studiebesök för att se hur man kan odla i en bostadsrättsförening och träff för styrelseordförande.

I medlemsverksamheten ingår allmän och kostnadsfri bostadsrättsjuridisk rådgivning för både förtroendevalda och medlemmar. Den är mycket uppskattad och ökar för varje år.

Varje medlems bostadsrättsförening erbjuds en kontaktperson, som följer föreningens verksamhet och fungerar som ett stöd för styrelsen.

HSBs medlemmar har förtur till nyproduktion av bostadsrättslägenheter och hyresrätter.

1
2
3
4
5
6
7
8

Visa alla kommuner

Föreningsstyrnings-
rapport

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Koden är ett verktyg för att säkerställa en demokratisk och öppen organisation där medlemmarna får inblick i hur besluts fattas inom HSB.

Vår föreningsstämma antog koden att gälla från och med stämman i december 2012. Koden tillämpas enligt principen följ eller förklara. Styrelsen anser att vår förening följer koden på ett tillfredställande sätt.

Detsamma gäller för HSBs andra två gemensamma styrdokument, HSBs Kompass och HSBs Varumärkesriktlinjer. Dock kan påpekas att marknadsvärderingen enbart omfattar förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1 (K3). Vid varje HSB-stämma i HSB Riksförbund (udda år) finns det möjlighet att ompröva styrdokumenten. Den HSBs kod som är/varit gällande under räkenskapsåret är från 2016. En ny antogs på stämman 2019 men gäller först från januari 2020.

Ekonomisk och finansiell rapportering

Vid styrelsens konstituerande möte närmast efter ordinarie föreningsstämma behandlas styrelsens dokument. Dessa är styrelsens arbetsformer, finanspolicy, firmateckning, attestordning och andra verksamhetsrelaterade policys och instruktioner avseende betaltjänst, personuppgifter, jämställdhet, etik och kvalitet. HSBs kod för föreningsstyrning utgör grunden för styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Vid varje styrelsemöte lämnas en ekonomisk och finansiell rapport.  Den finansiella rapporten består av redovisning av aktieportföljens värdeutveckling och transaktioner samt likviditetsförvaltningen. Den ekonomiska rapporteringen består av en resultatrapport vilken visar resultatet per enhet samt en prognos för räkenskapsåret. Vidare lämnas rapporter relaterade till betaltjänstverksamheten. Dessa rapporter och den eventuella komplettering som styrelsen efterfrågar utgör styrelsens kontroll över den finansiella utvecklingen, verksamhetens resultat samt att finanspolicyn följs. Styrelsen anser att detta fungerar på ett tillfredställande sätt.

Löpande granskning och bokslutsrevision utförs av föreningens revisorer. Granskningsrapporterna delges styrelsen. Revisorerna deltar vid styrelsens behandling av bokslut och årsredovisning.

Därutöver har revisorerna varje år ett samtal med styrelsen utan närvaro av VD eller andra tjänstemän.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under räkenskapsåret haft sex sammanträden samt ett per Capsulam. Peter Abrahamsson och Eva-Marianne Nilsson har deltagit vid samtliga sammanträden och Ulf Nordström och Susanne Haddouche Hindemith har deltagit i fem sammanträden. Lisbeth Råvik, Troed Troedsson och Yasmine Bladelius har deltagit i fyra sammanträden.

Vid styrelsens sammanträde i oktober 2019 genomförde styrelsen sin årliga utvärdering av styrelsearbetet.

Samtliga styrelseledamöter är medlemmar i föreningen och andelsägare. Majoriteten av styrelseledamöterna anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

VD ersätts enligt gällande avtal upprättat av styrelsen. Rörlig ersättning; bonus- eller incitamentsprogram, utgår inte. Ersättning i övrigt framgår av not i årsredovisningen. VD har inga väsentliga uppdrag utanför föreningen.

I ledningsgruppen ingår förutom VD, Annette Månsson, Helena Pantzar och Tomas Lilja.

Tillsättning av styrelse och revisorer

Val bereds av föreningens valberedning, vilken för ett år i sänder väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningen består av fyra ledamöter. Dessa är:

Per Holst född 1970
HSB Brf Kungsgården i Ängelholm, invald i valberedningen 2009.

Stefan Thelandersson född 1961
HSB Brf Fågelsången i Helsingborg, invald i valberedningen 2010.

Mikael Skoog född 1963
Ledamot i regionfullmäktige (Region Skåne), invald i valberedningen 2017.

Tina Martin född 1984
HSB Brf Eos i Helsingborg, invald i valberedningen 2018.

Samtliga anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Till sammankallande valdes Stefan Thelandersson. För administrativa göromål biträds valberedningen av HSB-kontorets tjänstemän.

Valberedningen har årlig kontakt med de valda styrelseledamöterna och genomför samtal med respektive styrelseledamot, styrelsens ordförande och VD. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och arbetat efter den instruktion stämman beslutat om.

VD och styrelse

Anders Berg född 1974
VD sedan december 2012. Anställd av HSB Nordvästra Skåne sedan 2001. Ej invald i styrelsen.

Ulf Nordström född 1948
Styrelsens ordförande. Tidigare VD för HSB Nordvästra Skåne. Styrelseledamot sedan stämman 1989.

Susanne Haddouche Hindemith född 1966.
Projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2009.

Troed Troedsson född 1958
Framtidsanalytiker och företagsledare. Styrelseledamot sedan stämman 2010.

Yasmine Bladelius född 1988
Riksdagsledamot. Styrelseledamot sedan stämman 2013.

Peter Abrahamsson född 1963
Delägare i Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Lisbeth Råvik född 1953
Tidigare bankdirektör och private banker i Danske Bank. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Eva-Marianne Nilsson född 1963
Organisationskonsult, projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2016.

Revisorer

Rose-Marie Östberg född 1963
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars SET Revisionsbyrå. Vald av föreningsstämman första gången 2005. Utöver lagstadgad revision förekommer viss löpande konsultation i redovisnings- och skattefrågor.

Suppleant Bengt Ekenberg född 1960
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars SET Revisionsbyrå. Vald av föreningsstämman första gången 2005.

Anders Johansson född 1974
Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå. Utsedd av HSB Riksförbund sedan 2018.

Revisorerna har tagit del av denna rapport. Den har dock inte varit föremål för deras granskning.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019, föreningens 86 verksamhetsår.

Koncern

Koncernens huvudsakliga verksamhet drivs i moderföreningen. I dotterbolagen bedrivs fastighetsförvaltning. Under året har koncernen minskat med ett dotterdotterbolag, Linnéa bostäder 2 AB.

Moderförening

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening (kooperativt företag) som har till uppgift att verka för ett ekonomiskt förmånligt och attraktivt boende. Detta sker genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster i syfte att åstadkomma en effektiv och lönsam fastighetsförvaltning och en teknisk och ekonomiskt hållbar nyproduktion. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuvs kommuner. Förutom nyproduktion av bostäder har moderföreningen koncentrerat sin verksamhet till tekniska och administrativa förvaltnings- och konsulttjänster, förvaltning av egna fastigheter samt medlemsverksamhet.

Ägarförhållanden

HSB Nordvästra Skåne ägs med en andel vardera av 92 bostadsrättsföreningar och 10 607 enskilda medlemmar, totalt 10 699 medlemmar, vilket utgör medlemsantalet i HSB Nordvästra Skåne. Styrelsen utses av medlemmarnas representanter vid föreningsstämman.

Finansiell riskhantering

Ränterisk
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen, 2019-08-31, uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet hos koncernens motparter. Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Inlåning från förvaltade kunder
Moderföreningen har betydande inlåning från förvaltade HSB-bostadsrättsföreningar via ett avräkningsförfarande. Inlåningen och den resterande finansverksamheten regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen, samt till vissa delar av betaltjänstlagen.

Finanspolicyn behandlar bland annat riskprofil och bindningstider. Enligt finanspolicyn ska bostadsrättsföreningarnas inlånade medel till 100 % motsvaras av summan av likvida medel, värdepapper, checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp. Detta överensstämmer med den av HSB Riksförbunds stämma antagna HSBs kod för föreningsstyrning. Inlåningen uppgick per balansdagen till 280 Mkr. Likvida tillgångar i form av bankmedel och värdepapper samt checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp uppgick vid samma tidpunkt till 467 Mkr. Samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel.

HSB Nordvästra Skåne står under Finansinspektionens tillsyn och lyder därmed under betaltjänstlagen som bland annat ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. I HSB Nordvästra Skånes fall sker det till exempel genom att koncernens inlånade medel och egen likviditet hålls åtskild från avräkningskundernas betaltjänstmedel.

Utveckling av verksamhet, resultat och ställning


Koncern

Årets nettoomsättning härrör, liksom föregående år, till största delen från förvaltningsverksamheten, vilken också är koncernens huvudsakliga verksamhet.

Resultatet för året har framför allt uppstått genom försäljning av fastigheter, vilka skett i bolagsform. Det är produktionen av HSB Bostadsrättsförening Linnéa i Helsingborg innehållande 37 bostadsrätter som sålts.

Koncernens synliga egna kapital, som i dag uppgår till 337 Mkr, har ökat med 315 Mkr sedan 1995, då koncernen bildades. Den positiva utvecklingen härrör sig framför allt från kapitalplacering i fastigheter som under perioden realiserats. Soliditeten exkl förvaltade medel uppgår till 90 %. Detta innebär att det mesta av tillgångarna är finansierade med eget kapital, vilket bedöms som väldigt bra.

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar. 

Soliditet enligt HSBs kod
(Eget kapital + – ev. övervärden eller undervärden) / (Balansomslutningen + – ev. övervärden eller undervärden – likvida medel). Enligt koden bör soliditetstalet vara minst 15 %.

Avräkningslikviditet
Likvida medel samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter, i förhållande till bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel. Enligt koden ska bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel motsvaras av likvida medel enligt definintion nedan, samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter.

Likvida medel
Kassa, bank, kortfristiga placeringar samt omsättningsbara långfristiga värdepapper.

Moderförening

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.


Förändring av eget kapital

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nybyggnadsprojektet i Mariastaden i Helsingborg, som byggts i dotterdotterbolaget Linnéa bostäder 2 AB, är färdigställt och inflyttning för de 37 bostadsrättshavarna skedde i maj 2019. Dotterdotterbolaget har vid samma tidpunkt sålts till HSB Bostadsrättsförening Linnéa i Helsingborg.

Finansinspektionen beviljade i februari 2019 HSB Nordvästra Skåne förnyat tillstånd att tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut. Anledningen till att ny ansökan skickats in är ny lagstiftning inom området. Detta innebär att HSB Nordvästra Skåne fortsatt står under Finansinspektionens tillsyn.

Styrelsen för HSB Nordvästra Skåne beslutade i början sommaren att byggnationen av Brf Åkanten i Ängeholm skulle påbörjas, vilket också skett, efter räkenskapsårets utgång.

Framtida utveckling
Resultatutvecklingen är till viss del beroende av i vilken takt byggprojekt färdigställs och säljs. De kommande fem åren beräknas ett byggprojekt kunna färdigställas. Den tekniska och administrativa förvaltningens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning och dess organisation kundanpassas och effektiviseras kontinuerligt. Detta, tillsammans med nyproduktionen, kommer att verka för en positiv resultatutveckling och ett starkare eget kapital.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderföreningen, kronor 283 421 949, disponeras enligt följande:

Vad beträffar koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Resultaträkning – Koncern

Läs not:
Not 3 | Not 5 | Not 6 | Not 7 | Not 8 | Not 9 | Not 10 | Not 12 | Not 13 | Not 14 | Not 15 | Not 16 | Not 21

Balansräkning – Koncern – Tillgångar

Läs not:
Not 17 | Not 18 | Not 21 | Not 22 | Not 23 | Not 24 | Not 25 | Not 26 | Not 27

Balansräkning – Koncern – Eget kapital och skulder

Läs not:
Not 28 | Not 29 | Not 32 | Not 30 | Not 31

Kassaflödesanalys – Koncern

Läs not:
Not 33

Resultaträkning – Moderförening

Läs not:
Not 3 | Not 4 | Not 5 | Not 7 | Not 8 | Not 10 | Not 11 | Not 13 | Not 14 | Not 15

Balansräkning – Moderförening – Tillgångar

Läs not:
Not 17 | Not 18 | Not 19 | Not 20 | Not 21 | Not 22 | Not 23 | Not 24 | Not 25 | Not 26 | Not 27

Balansräkning – Moderförening – Eget kapital och skulder

Läs not:
Not 29 | Not 30 | Not 31 | Not 32

Kassaflödesanalys – moderförening

Läs not:
Not 33

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Beloppen i KSEK om ej annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderföreningen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Köp och försäljningar av fastigheter genom dotterbolag betraktas i koncernens kassaflöde som en nettoinvestering i byggnader och mark.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Leasing – inkl lokalhyra
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nedskrivningar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda  skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncern år Moder förening år
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader, komponenthanterade 1-149 20-100
-Inventarier 3-10 3-10

Fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Förvaltningsfastigheter
Som huvudmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har en s k kassaflödesvärdering använts där nuvärdet av framtida driftsnetto beräknas. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition och ligger i intervallet 4-5 %. Det verkliga värdet är bedömt till anskaffningsvärdet om avvikelsen understiger +/- 5 %. Fastigheter anskaffade under året värderas till anskaffningsvärde och obebyggda tomter i moderföreningen är värderade till bokfört värde då det framtida värdet är avhängigt exploateringsmöjligheten.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats.
Hus under produktion avser nedlagda kostnader för framtida eller redan igångsatt produktion av hus vilka ännu inte sålts med entreprenadavtal eller färdigställts.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa förenklingsregler innebärande att redovisning sker på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Utfallet kan avvika från tidigare uppskattningar. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av fastigheter.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Not 3 Nettoomsättning

Not 4 Koncernuppgifter

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Not 7 Anställda och personalkostnader

Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not 9 Leasing, inkl lokalhyra - leasegivare

Not 10 Leasing, inkl lokalhyra - leasetagare

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag

Not 13 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 15 Räntekostnader

Not 16 Skatt på årets resultat

Not 17 Byggnader och mark

Not 18 Inventarier

Not 19 Andelar i koncernföretag

Not 20 Fordringar hos koncernföretag

Not 21 Andelar i intresseföretag

Not 22 Fordringar hos intresseföretag

Not 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 24 Andra långfristiga fordringar

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 26 Kortfristiga placeringar

Not 27 Kassa och bank

Not 28 Avsättning för skatter

Not 29 Övriga avsättningar

Not 30 Övriga kortfristiga skulder

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 32 Ställda säkerheter

Not 33 Upplysningar till kassaflödesanalysen

Not 34 Eventualförpliktelser

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har det varit byggstart för HSB Bostadsrättsförening Åkanten i Ängelholm.

Not 36 Resultatdisposition


Härmed försäkras att

 • koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och god redovisningssed i Sverige och
 • ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt
 • att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
 • beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Helsingborg den 18 november 2019

Ulf Nordström, Styrelseordförande

Anders Berg, Verkställande direktör

Eva-Marianne Nilsson

Susanne Haddouche Hindemith

Troed Troedsson

Yasmine Bladelius

Lisbeth Råvik

Peter Abrahamsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 november 2019

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor.
Av fullmäktige vald revisor.

Anders Johansson
Auktoriserad revisor.
Av HSB Riksförbund utsedd revisor.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB Nordvästra Skåne ek för org 743000-0971.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Nordvästra Skåne ek för för år 2018-09-01 – 2019-08-31. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta dokument från och med avsnittet Förvaltningsberättelse.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per 2019-08-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten, och ingår i detta dokument fram till avsnittet Förvaltningsberättelse.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar och stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Nordvästra Skåne ek för för år 2018-09-01 – 2019-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Helsingborg 18 november 2019

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor.
Av fullmäktige vald revisor.

Anders Johansson
Auktoriserad revisor.
Av HSB Riksförbund utsedd revisor.