HSB NORDVÄSTRA SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2020/2021

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ek för Org nr 743000-0971 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01 – 2021-08-31

VD HAR ORDET

Det nya normala

Det senaste året, eller för att vara mer exakt – de senaste 18 månaderna, har varit olikt allt vi tidigare har känt till. På kort tid har flera konjunkturcykler passerats där vi alla har funderat på hur vi ska agera och förhålla oss till det nya normala. Vi har sett ett börsfall av historiska mått och en återhämtning och rekyl på hausse nivåer och mitt i detta har vi efter bästa förmåga försökt att manövrera en verksamhet som framförallt när det gäller nyproduktion rör sig likt en atlantångare, med långa beslutsprocesser och stora investeringar.

I skrivande stund befinner vi oss i en relativt stabil omvärld där pandemin på många håll är under kontroll och många samhällen börjar att öppna upp igen, men ändå med ett mått av osäkerhet på hur framtiden kommer att se ut. 

Vår verksamhet har visat prov på en otrolig anpassningsförmåga och att ställa om har blivit vardag för oss alla oavsett vilken yrkesroll vi befinner oss i. Detta tillsammans med en stark kundbas, god ekonomi och många intressanta projekt i pipeline gör oss väl rustade inför framtiden.

Under året har produktionen av HSB Brf Åkanten i Ängelholm pågått och inflyttningsdatum är nu fastställt till den 9 februari 2022. Alla 65 lägenheter är sålda. Det blir ett fantastiskt fint projekt och förhoppningsvis värt en omväg för framtida arkitektstudenter.

Det har varit full aktivitet i vår projektportfölj under året, med allt från stambyten till lekplatsombyggnader. Vi har till exempel bistått HSB Brf Berga med projektledning och design vid anläggning av deras jättefina naturlekplatser. HSB Brf Fyrverkaren har också tagit hjälp av vår projektledning vid föreningens fasad- och fönsterprojekt, där samtliga utbytta fönster går till återbruk.

HSB Living Lab i Göteborg är en världsunik arena där man sedan en tid tillbaka utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende, men där man även testar nya innovationer för att sen kunna applicera dem i befintliga fastigheter. Under 2022 kommer vi att intensifiera vårt samarbete och förhoppningsvis kommer vi att kunna sprida och projektleda många av innovationerna ut till våra kunder.

Årets resultat om 16 miljoner och ett eget kapital om 364 miljoner är otroligt bra, där en stor del av årets resultat genererats av en positiv aktiemarknad och en strategiskt lyckosam kapitalförvaltning.

HSB Nordvästra Skåne har i dagsläget 180 kunder och förvaltar cirka 10 000 lägenheter. Under de senaste fem åren har vi haft en enastående omsättningsökning om nästan 50 procent. Resan fortsätter och ambitionen är att fortsätta på inslagen väg. Inom kort kommer vi förhoppningsvis att kunna addera begreppet ”största” till vår vision ”… att vara nordvästra Skånes bästa och mest proaktiva fastighetsföretag”.

Jag ser fram emot ett nytt och spännande 2022!   

Ett stort tack till alla medlemmar, kunder och kollegor för det gångna året!

NYCKELTAL

0 år
88 ÅR SOM FÖRETAG
0 st
180 KUNDER
0 st
10 000 LÄGENHETER
0 st
72 ANSTÄLLDA
0 MKR
RESULTAT
0 %
SOLIDITET
ENLIGT HSB-KOD: 87 %
0 MKR
NETTOOMSÄTTNING
0 st
MEDLEMMAR

Nyproduktion

HSB Nordvästra Skåne har som målsättning att kontinuerligt ha pågående nyproduktion. Detta mål uppnås genom att vårda en attraktiv markportfölj och att ha många parallellt pågående projekt i olika faser. Vi bygger för trivsel, trygghet och livets alla rum. Medlemmar i HSB har förtur till vår nyproduktion.

Aktuell nyproduktion i korta drag:

HSB Brf Åkanten i Ängelholm

Under året har de sista bostäderna i Brf Åkanten sålts och inflyttning är fastställt till den 9/2 2022. Kvarteret ligger i fin parkmiljö precis vid Rönne å. Jais Arkitekter har ritat de tre huskropparna i 4-8 våningar. Totalt blir det 65 lägenheter med 1-5 rum. Bostäderna är exklusiva med noga utvalda material, stora fönsterpartier och fasader i vackert tegel. Stor vikt läggs också vid utemiljön och utformningen av de allmänna ytorna, allt för att kunna erbjuda en helt igenom högkvalitativ boendemiljö. 

Ättekulla

Detaljplanarbete pågår för nybyggnadsprojekt av ett flerfamiljshus på Ättekulla. Här planerar vi för drygt 100 bostadsrätter med vad som kan vara Helsingborgs bästa utsikt.

Viken

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt i attraktiva Viken. 

Bastionen

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt av ett flerfamiljshus mitt i centrala Helsingborg.

Förvaltning

Vår ambition – att vara nordvästra Skånes bästa och mest proaktiva fastighetsföretag

 

Den grundläggande uppgiften för en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. För en bostadsrättsförening betyder det att den långsiktigt ska vårdas och förädlas. Väl underhållna hus, attraktiva utemiljöer, välordnad administration, trygghet och en social gemenskap – dessa faktorer utgör värden som är av ekonomiskt intresse för medlemmarna.

HSB Nordvästra Skåne tjänar medlemmarnas och kundernas ekonomiska intressen genom att erbjuda ett komplett register av förvaltningstjänster. Det betyder att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och kvalificerade tjänster inom fem områden – ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, ROT/teknisk konsultverksamhet samt finansverksamhet. Vi erbjuder tjänster som anpassas efter varje kunds önskemål och behov och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och ge våra kunder kostnadseffektiva verktyg. Målsättningen är att vara den mest prisvärda leverantören där hög kvalitet och god service prioriteras framför lägsta pris. För oss är det av yttersta vikt att styrelser, medlemmar och andra intressenter känner sig trygga och nöjda med de tjänster som HSB Nordvästra Skåne levererar. 

I dagsläget har vi cirka 180 kunder och förvaltar drygt 10 000 bostäder. Det innebär en stor ökning av både antalet kunder och förvaltade lägenheter under de senaste åren. 

Eftersom HSB är en medlemsorganisation har en del av vår verksamhet lite extra fokus på våra medlemmar och vi erbjuder bland annat kostnadsfria utbildningar och gratis juridisk rådgivning. Vi bygger även attraktiva bostäder i vår region, som medlemmar i HSB har förtur till.

Våra verksamhetsområden i korthet:

Ekonomisk förvaltning

Verksamheten har cirka 160 kunder, varav merparten (drygt 60 procent) utgörs av HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne och resterande (knappt 40 procent) av externa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. 

I verksamheten ingår en stor mängd tjänster inom ekonomi och administration som på olika sätt stödjer styrelserna, i såväl det löpande som i det långsiktiga och strategiska arbetet. I ett framgångsrikt styrelsearbete ligger fokus på just de strategiska frågorna.

Fastighetsförvaltning

Verksamheten har cirka 50 kunder. Med hjälp av en förvaltare får styrelsen stöd och väldokumenterade underlag för beslut gällande förvaltning och utveckling av föreningens fastighet. Våra förvaltare hanterar en mängd olika typer av ärenden, exempelvis skadehantering, uthyrning, löpande underhåll och störningsärenden.

Som ett led i att möta våra kunders behov levererar vi nu även en utökad förvaltningstjänst, VD-förvaltning. Tjänsten har framgångsrikt skalat ner arbetsbördan för kundernas styrelser till ett minimum, vilket gör styrelsearbetet roligare och mer attraktivt. 

Fastighetsservice

Verksamheten har cirka 115 kunder. Den yttre och inre skötseln av en bostadsrättsförening är ett viktigt led i styrelsens ansvar för att vårda fastighetens värde. En god fastighetsservice bidrar till vackra och välskötta yttre och inre miljöer. Det ger i sin tur både boende och besökare ett stort upplevelsevärde.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och andra kunder med bland annat reparationer, visst underhållsarbete, lokalvård, markskötsel, trädgårdsarbete samt snö- och halkbekämpning. I servicen ingår även felanmälan och jourverksamhet för kunder och boende.

Finansverksamhet

Finansverksamheten förvaltar såväl koncernens som HSB-bostadsrättsföreningarnas likviditet genom ett avräkningssystem. Förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning med medvetet låg riskprofil. Under verksamhetsåret har vi ökat kapitalförvaltningens fokusering och målmedvetenhet på en ökad riskspridning genom att månadsvis köpa fondandelar i ett flertal värdepappersfonder med tyngdpunkt på främst aktiefonder som har ett högt hållbarhetsperspektiv.

Under året har ett stort antal krediter i bostadsrättsföreningarna haft villkorsändringar och många av dessa krediter har bundits på längre räntebindningar till historiskt mycket attraktiva räntenivåer. De sänkta räntekostnaderna för bostadsrättsföreningarna har i de flesta fall använts till en ökad amorteringstakt för att stärka bostadsrättsföreningarnas långsiktiga ekonomi och minska deras skuldsättningsgrad.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och tillhandahåller även betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

ROT/Teknisk konsultverksamhet

Den tekniska konsultverksamheten ger våra kunder tillgång till kvalificerade och helhetstänkande konsulttjänster avseende alla typer av ROT-projekt (Renovering-, Om- och Tillbyggnad) samt trädgårdsdesign. Under året har vi genomfört flera projekt avseende de mer traditionella och återkommande typerna av renovering och underhåll (stambyten, fasadrenoveringar samt installationstekniskt underhåll). Vi kan också se en ökande trend av projekt med installation av solceller och laddplatser till elbilar.  

Under det gångna året har vi handlagt bland annat följande åt våra kunder:

Stambyten med badrumsrenoveringar:
8 bostadsrättsföreningar

Balkong-/fasad-/fönsterrenoveringar: 
10 bostadsrättsföreningar

Installations-/energiprojekt:
7 bostadsrättsföreningar

Två projekt under året som gått

Before After

Fasadrenovering på HSB Brf Fyrverkaren

Brf Fyrverkaren ligger på Fredriksdal i Helsingborg och består av 146 lägenheter. Föreningen stod inför ett större underhållsbehov med bland annat balkongrenovering och fönsterbyte. Styrelsen hade även en önskan om att modernisera husens utseende. I samband med renoveringen valde därför föreningen att måla och foga om fasaderna, bygga om och öppna upp entréerna och glasa in alla balkonger. Inglasningen gjordes som en investering för att skydda balkongplattorna mot ett framtida slitage, vilket gör att livslängden förlängs. Dessutom skapar inglasningarna ett stort mervärde för föreningens medlemmar. Husen får också en mer enhetlig exteriör. För att klara tillgängligheten på balkongerna lades trall på alla balkonger. Föreningen valde en ljus fasadfärg och balkongerna fick olika färger invändigt, vilket ger ett ljust och fräscht intryck. Husens socklar kläddes med en granitkeramik. Vid fönsterbytet togs de gamla fönstren tillvara och skickades till återbruk, vilket är ett positivt steg i hur man kan minska byggavfallet vid renoveringar av bostadsrättsföreningar. HSB Nordvästra Skåne har bistått föreningen med projektledning och boendesamordning i detta projekt. 

Lekplatser HSB Brf Berga

Brf Berga ligger på västra Berga i Helsingborg och består av 436 lägenheter. Under året stod Brf Berga inför en renovering av sina fem lekplatser. Föreningen ville använda naturliga material samt uppmuntra till fri lek och att sätta fart på fantasin för barn i blandade åldrar. Lekplatserna har fått fem olika teman, med inspiration från föreningens olika kvartersnamn. All lekutrustning är tillverkad för hand i trä och en stor del är även tillverkad på plats av ett lokalt företag. Föreningen har haft barnen i fokus under hela projektet, exempelvis bjöds alla barn i föreningen in till att måla dekorationen till en av lekplatserna. All växtlighet som har planterats runt lekplatserna är dessutom ätlig. HSB Nordvästra Skåne har bidragit med projektledning och trädgårdsdesign i detta projekt. 

 

MEDLEMSVERKSAMHET

Medlemsverksamhet

HSB är Sveriges största bostadsorganisation med nära 670 000 medlemmar. HSB Nordvästra Skåne är en av 26 regionföreningar och ägs av bostadsrättsföreningarna och de 10 746 medlemmarna i regionen. 

En av våra viktigaste drivkrafter är att medverka till att våra medlemsföreningar uppfattas som kunniga, framgångsrika och attraktiva fastighetsägare. Medlemsverksamheten är till stor del inriktad på att stödja föreningarnas styrelser och fokusera på deras fastighetsägaransvar och andra viktiga frågor som följer med styrelseuppdraget.

För att stärka medlemsföreningarna håller HSB Nordvästra Skåne en rad olika kostnadsfria utbildningar. Under räkenskapsåret har vi bland annat haft digitala kurser för revisorer samt i bostadsrättsjuridik. Eftersom vi inte har kunnat arrangera fysiska medlemsaktiviteter har vi bidragit till medlemsaktiviteter ute i HSB-föreningarna som bostadsrättsföreningarna själva har arrangerat utomhus under sommaren 2021. 

Den pågående pandemin har också medfört att stämmor med fysiskt deltagande inte har kunnat hållas och istället har vi arrangerat digitala stämmor för bostadsrättsföreningarna, vilket har fungerat mycket väl och har även uppskattats av föreningarnas medlemmar.  

Överlåtelsevärden

Överlåtelsevärden speglar till viss del hur marknaden uppfattar värdet i en bostadsrättsförening. Ovan presenteras genomsnittliga överlåtelsevärden för HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne under de senast åren. I genomsnitt har överlåtelsevärdena ökat med knappt 9 procent de senaste året.

Förvaltningsstatistik 

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Föreningsstyrningsrapport

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Koden är ett verktyg för att säkerställa en demokratisk och öppen organisation där medlemmarna får inblick i hur besluts fattas inom HSB. 

Vår föreningsstämma antog koden att gälla från och med stämman i december 2012. Koden tillämpas enligt principen följ eller förklara. Styrelsen anser att vår förening följer koden på ett tillfredställande sätt. Detsamma gäller för HSBs andra två gemensamma styrdokument, HSBs Kompass och HSBs Varumärkesriktlinjer. Dock kan påpekas att marknadsvärderingen enbart omfattar förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1 (K3). Vid varje HSB-stämma i HSB Riksförbund (udda år) finns det möjlighet att ompröva styrdokumenten. En ny kod antogs på HSBs årsmöte 2020 och började gälla från januari 2021.  Då HSB Nordvästra Skånes räkenskapsår påbörjas redan den 1 september 2020, har den kod som gällde vid räkenskapsårets ingång varit utgångpunkt för årets föreningsstyrningsrapport.

Ekonomisk och finansiell rapportering

Vid styrelsens konstituerande möte närmast efter ordinarie föreningsstämma behandlas styrelsens dokument. Dessa är styrelsens arbetsformer, finanspolicy, firmateckning, attestordning och andra verksamhetsrelaterade policys och instruktioner avseende betaltjänst, personuppgifter, jämställdhet, etik och kvalitet. HSBs kod för föreningsstyrning utgör grunden för styrelsens arbetsordning och arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. 

Vid varje styrelsemöte lämnas en ekonomisk och finansiell rapport.  Den finansiella rapporten består av redovisning av aktieportföljens värdeutveckling och transaktioner samt likviditetsförvaltningen och en likviditetsprognos. Den ekonomiska rapporteringen består av en resultatrapport vilken visar resultatet per enhet samt en prognos för räkenskapsåret. Vidare lämnas rapporter relaterade till betaltjänstverksamheten. Dessa rapporter och den eventuella komplettering som styrelsen efterfrågar utgör styrelsens kontroll över den finansiella utvecklingen, verksamhetens resultat samt att finanspolicyn följs. Styrelsen anser att detta fungerar på ett tillfredställande sätt.

Löpande granskning och bokslutsrevision utförs av föreningens revisor. Granskningsrapporterna delges styrelsen. Revisorn deltar vid styrelsens behandling av bokslut och årsredovisning. Därutöver har revisorn varje år ett samtal med styrelsen utan närvaro av VD eller andra tjänstemän.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under räkenskapsåret haft sex sammanträden. Ulf Nordström, Peter Abrahamsson, Lisbeth Råvik, Eva-Marianne Nilsson, Susanne Haddouche Hindemith och Yasmine Bladelius har deltagit vid samtliga sammanträden. Troed Troedson har deltagit i fem sammanträden.

Vid styrelsens sammanträde i oktober 2021 genomförde styrelsen sin årliga utvärdering av styrelsearbetet. Styrelsen diskuterar hur man upplever arbetet, atmosfär, öppenhet, delaktighet etcetera. Den årliga träffen med valberedningen har i år, på grund av Coronapandemin, ersatts med personliga samtal där varje styrelsemedlem informerar styrelsen om hur man upplever styrelsearbetet.

Samtliga styrelseledamöter är medlemmar i föreningen och andelsägare. Majoriteten av styrelseledamöterna anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

VD ersätts enligt gällande avtal upprättat av styrelsen. Rörlig ersättning; bonus- eller incitamentsprogram, utgår inte. Ersättning i övrigt framgår av not i årsredovisningen.  VD har inga väsentliga uppdrag utanför föreningen. 

I ledningsgruppen ingår förutom VD, Helena Pantzar och Tomas Lilja.

Tillsättning av styrelse och revisorer

Val bereds av föreningens valberedning, vilken för ett år i sänder väljs av ordinarie föreningsstämma. Valberedningen består av fyra ledamöter. Dessa är:

 • Per Holst född 1970, HSB Brf Kungsgården i Ängelholm, skatterevisor, invald i valberedningen 2009.
 • Stefan Thelandersson född 1961, HSB Brf Fågelsången i Helsingborg, företagsrådgivare bank, invald i valberedningen 2010.
 • Mikael Skoog född 1963, ledamot i regionfullmäktige (Region Skåne), invald i valberedningen 2017
 • Tina Martin född 1984, invald i valberedningen 2018.

Samtliga anses oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Till sammankallande valdes Stefan Thelandersson.

Valberedningen har årlig kontakt med de valda styrelseledamöterna och genomför samtal med respektive styrelseledamot, styrelsens ordförande och VD. Valberedningen har haft två protokollförda möten och dessutom tagit del av styrelsens utvärdering och arbetat efter den instruktion stämman beslutat om.

VD och styrelse

Anders Berg

Född 1974. VD sedan december 2012. Anställd av HSB Nordvästra Skåne sedan 2001. Ej invald i styrelsen.

Ulf Nordström

Född 1948. Styrelsens ordförande. Tidigare VD för HSB Nordvästra Skåne. Styrelseledamot sedan stämman 1989.

Susanne Haddouche Hindemith

Född 1966. Projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2009.

Troed Troedsson

Född 1958, Framtidsanalytiker och företagsledare. Styrelseledamot sedan stämman 2010.

Yasmine Bladelius

Född 1988. Riksdagsledamot. Styrelseledamot sedan stämman 2013.

Peter Abrahamsson

Född 1963. Delägare i Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Lisbeth Råvik

Född 1953. Fd bankdirektör och private banker i Danske Bank. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Eva-Marianne Nilsson

Född 1963. Organisationskonsult, projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2016.

Revisorer

Rose-Marie Östberg född 1963
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars AB. Vald av föreningsstämman första gången 2005. Utsedd av HSBs Riksförbund sedan föreningsstämman 2019. Utöver lagstadgad revision förekommer viss löpande konsultation i redovisnings- och skattefrågor.

Suppleant Bengt Ekenberg född 1960
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars AB. Vald av föreningsstämman första gången 2005.

Revisorerna har tagit del av denna rapport. Den har dock inte varit föremål för deras granskning.

Föreningsgranskare
Sven Andersson, f 1944, ordförande i HSB Brf Palsternackan i Helsingborg, valdes på föreningsstämman första gången 2019 till föreningsgranskare, vars uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021, föreningens åttioåttonde verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Koncern

Koncernens huvudsakliga verksamhet drivs i moderföreningen. I dotterbolagen bedrivs fastighetsförvaltning.  I koncernkonsolideringen ingår även HSB Bostadsrättsförening Åkanten i Ängelholm med dotterbolag Åkanten 2 Ängelholm AB.

Moderförening

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening (kooperativt företag) som har till uppgift att verka för ett ekonomiskt förmånligt och attraktivt boende. Detta sker genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster i syfte att åstadkomma en effektiv och lönsam fastighetsförvaltning och en teknisk och ekonomiskt hållbar nyproduktion. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuvs kommuner. Förutom nyproduktion av bostäder har moderföreningen koncentrerat sin verksamhet till tekniska och administrativa förvaltnings- och konsulttjänster, förvaltning av egna fastigheter samt medlemsverksamhet.

Ägarförhållanden

HSB Nordvästra Skåne ägs med en andel vardera av 95 bostadsrättsföreningar och 10 651 enskilda medlemmar, totalt 10 746 medlemmar, vilket utgör medlemsantalet i HSB Nordvästra Skåne. Styrelsen utses av medlemmarnas representanter vid föreningsstämman.

Finansiell riskhantering

Ränterisk
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen, 2021-08-31, uppgick till 51 Mkr (0 Mkr).

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet hos koncernens motparter. Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Inlåning från förvaltade kunder

Moderföreningen har betydande inlåning från förvaltade HSB-bostadsrättsföreningar via ett avräkningsförfarande. Inlåningen och den resterande finansverksamheten regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen, samt till vissa delar av betaltjänstlagen. 

Finanspolicyn behandlar bland annat riskprofil och bindningstider. Enligt finanspolicyn ska bostadsrättsföreningarnas inlånade medel till 100 % motsvaras av summan av likvida medel, värdepapper, checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp. Detta överensstämmer med den av HSB Riksförbunds stämma antagna HSBs kod för föreningsstyrning. Inlåningen uppgick per balansdagen till 303 Mkr (267 Mkr). Likvida tillgångar i form av bankmedel och värdepapper samt checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp uppgick vid samma tidpunkt till 341 Mkr (362 Mkr). Samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel. 

HSB Nordvästra Skåne står under Finansinspektionens tillsyn och lyder därmed under betaltjänstlagen som bland annat ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. I HSB Nordvästra Skånes fall sker det till exempel genom att koncernens inlånade medel och egen likviditet hålls åtskild från avräkningskundernas betaltjänstmedel.

Utveckling av verksamhet, resultat och ställning

 

Koncern

Årets nettoomsättning härrör, liksom föregående år, till största delen från förvaltningsverksamheten, vilken också är koncernens huvudsakliga verksamhet.

Resultatet för året har framför allt uppstått genom realisationsresultat vid försäljning av stora delar av aktieportföljen. 

Koncernens synliga egna kapital, som i dag uppgår till 364 Mkr, har ökat med 342 Mkr sedan 1995, då koncernen bildades. Den positiva utvecklingen härrör sig framför allt från kapitalplacering i fastigheter som under perioden realiserats. Soliditeten exkl. förvaltade medel uppgår till 80 %. Detta innebär att det mesta av tillgångarna är finansierade med eget kapital, vilket bedöms som väldigt bra.

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar 
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Soliditet enligt HSBs kod
(Eget kapital + – ev. övervärden eller undervärden) / (Balansomslutningen + – ev. övervärden eller undervärden – likvida medel). Enligt koden bör soliditetstalet vara minst 15 %.

Avräkningslikviditet 
Likvida medel samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter, i förhållande till bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel. Enligt koden ska bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel motsvaras av likvida medel enligt definition nedan, samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter.

Likvida medel
Kassa bank, kortfristiga placeringar samt omsättningsbara långfristiga värdepapper.

Moderförening

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Förändring av eget kapital

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har byggandet inom Brf Åkanten i Ängelholm fortsatt enligt plan.  Ett projekt med 65 bostadsrättslägenheter vid kanten av Rönne å i centrala Ängelholm, där alla bostadsrätterna är tecknade.

I övrigt har räkenskapsåret präglats av Coronapandemin och anpassningar av verksamheten för att möta denna, vilket hitintills inte föranlett några negativa ekonomiska konsekvenser för koncernen.

Framtida utveckling

Resultatutvecklingen är till viss del beroende av i vilken takt byggprojekt färdigställs och säljs. De kommande fem åren beräknas ett till två byggprojekt kunna färdigställas. Den tekniska och administrativa förvaltningens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning och dess organisation kundanpassas och effektiviseras kontinuerligt. Detta, tillsammans med nyproduktionen, kommer att verka för en positiv resultatutveckling och ett starkare eget kapital.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderföreningen, kronor 313 115 605, disponeras enligt följande:

Vad beträffar koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Resultaträkning - koncern

Balansräkning
koncern

Kassaflödesanalys
koncern

Resultaträkning
moderförening

Balansräkning
moderförening

Kassaflödesanalys
moderförening

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Beloppen i KSEK om ej annat anges.

Underskrifter

Härmed försäkras att
– koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och god redovisningssed i Sverige och
– ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt
– att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
– beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Helsingborg den 15 november 2021

Ulf Nordström
Styrelseordförande

Eva-Marianne Nilsson

Troed Troedsson

Lisbeth Råvik

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 november 2021

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Anders Berg
Verkställande direktör

Susanne Haddouche Hindemith

Yasmine Bladelius

Peter Abrahamsson

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i
HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening
Org. nr 743000-0971

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta dokument från och med avsnittet Förvaltningsberättelse.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern­redo­visningen upprättats i enlighet med årsredovisnings­lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 augusti 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat­räkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten och ingår i detta dokument fram till avsnittet Förvaltningsberättelse. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisnigne och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam­heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medels­förvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Helsingborg 2021-11-15

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderföreningen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Köp och försäljningar av fastigheter genom dotterbolag betraktas i koncernens kassaflöde som en nettoinvestering i byggnader och mark.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Leasing – inkl lokalhyra

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället. 

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.                                   

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.                               

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

  Koncern Moderförening
Materiella anläggningstillgångar:    
-Byggnader, komponenthanterade 20-150 år 50 år
-Inventarier 3-10 år 3-10 år

Fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Förvaltningsfastigheter

Som huvudmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har en s k kassaflödesvärdering använts där nuvärdet av framtida driftsnetto beräknas. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition och ligger i intervallet 4-5 %. Det verkliga värdet är bedömt till anskaffningsvärdet om avvikelsen understiger +/- 5 %. Fastigheter anskaffade under året värderas till anskaffningsvärde och obebyggda tomter i moderföreningen är värderade till bokfört värde då det framtida värdet är avhängigt exploateringsmöjligheten.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats. 

Hus under produktion avser nedlagda kostnader för framtida eller redan igångsatt produktion av hus vilka ännu inte sålts eller färdigställts.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering                             

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.                                             

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.                          

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Avgiftsbestämda planer                      
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.                                              

Förmånsbestämda planer                         
Företaget har valt att tillämpa förenklingsregler innebärande att redovisning sker på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

 

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Utfallet kan avvika från tidigare uppskattningar.  De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av fastigheter.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.