HSB NORDVÄSTRA SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2021/2022

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ek för Org nr 743000-0971 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31

VD HAR ORDET

Året då arkitekturen åter fick stå i centrum

Under året har vi haft inflyttning i vårt senaste nyproduktionsprojekt, brf Åkanten i Ängelholm. Projektet belönades med Ängelholms kommuns arkitekturpris och i februari kunde 65 bostadsrätthavare flytta in i sina nya bostäder. Bostadsrättsföreningen utgör ett fantastiskt fint och välanpassat kvarter mitt i centrala Ängelholm med grönska och Rönne å som närmsta granne. Genom att skapa sociala rum och mötesplatser i såväl de yttre som i de inre miljöerna öppnas det upp för en spontan samvaro i kvarteret. Med enkla medel har vi därigenom byggt in en social hållbarhet i bostadsrättsföreningen. Detta är en viktig aspekt för en framtida hållbar bostadsmiljö, men dessvärre saknas den många gånger i dagens nyproduktion.

Året har präglats av en orolig omvärld och när vi äntligen kom ur pandemin så stod kriget för dörren i Ukraina. Förutom det fruktansvärda mänskliga lidande som det innebär har det även fått en stor påverkan på den europeiska energimarknaden och vi har drabbats av en prischock på alla energislag och med det en tilltagande inflation.

Den stabila räntemarknad som vi har haft under de senaste åren har vänt och bostadsrättsföreningarna ser nu stigande energikostnader och räntor. Om detta är på kort eller lång sikt är det svårt att sia om, men vi har en ny vardag att förhålla oss till. Det vi som företag har lärt oss under pandemin är att vi har en god anpassningsförmåga inför oväntade utmaningar och förhoppningsvis kan vi ha glädje av de kunskaperna även nu.

En orolig omvärld gör att ord som trygghet värderas allt högre och är det något ord som man förknippar HSB med så är det trygghet. Vi kan se ett fortsatt starkt inflöde av kunder till vår förvaltning och vi fortsätter resan mot att bli nordvästra Skånes största fastighetsföretag. I år har vi haft glädjen att kunna välkomna 6 nya kunder och totalt har 21 nya avtal tecknats.

Jag är stolt över att kunna berätta att vi avslutade föregående år med att göra vårt bästa ekonomiska resultat i vår snart 90-åriga historia. En stor del av resultatet har genererats till följd av lyckosamma finansiella avyttringar samt en positiv nyproduktion och det känns tryggt att vi står väl ekonomiskt rustade inför framtida utmaningar. HSB Nordvästra Skånes egna kapital uppgår idag till cirka 411 miljoner kronor.

Projektportföljen är välfylld vad det gäller ROT-projekt, även om vi kan se en viss avmattning och att en del av de planerade projekten skjuts fram till följd av att finansieringen för våra kunder blir allt svårare. Gällande vår nyproduktion så arbetar vi vidare med projektet på Ättekulla i Helsingborg samt med förädling av marken i Viken, som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. Vi letar efter nya byggrätter och vår ambition om att alltid ha ett pågående nyproduktionsprojekt igång kvarstår.

Som ett modernt tjänsteföretag som vill ligga i framkant utvecklar vi kontinuerligt nya digitala hjälpmedel. Nu senast under 2022 har vi lanserat ett nytt ärendehanteringsprogram, vilket kommer att få full utväxling under 2023. Detta ska ge våra kunder en bättre och snabbare service.

Ett stort och varmt tack till alla kunder, medlemmar och kollegor för ett spännande år och jag ser fram emot ett händelserikt 2023!

Anders Berg,
VD HSB Nordvästra Skåne

NYCKELTAL

0 år
89 ÅR SOM FÖRETAG
0 st
180 KUNDER
0 st
10 000 LÄGENHETER
0 st
77 ANSTÄLLDA
0 MKR
RESULTAT
0 %
SOLIDITET
ENLIGT HSB-KOD: 284 %
0 MKR
NETTOOMSÄTTNING
0 st
MEDLEMMAR

Förvaltning

Vår ambition – att vara nordvästra Skånes största, bästa och mest proaktiva fastighetsföretag

 

Den grundläggande uppgiften för en ekonomisk förening är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. För en bostadsrättsförening betyder det att den långsiktigt ska vårdas och förädlas. Väl underhållna hus, attraktiva utemiljöer, välordnad administration, trygghet och en social gemenskap – dessa faktorer utgör värden som är av ekonomiskt intresse för medlemmarna.

HSB Nordvästra Skåne tjänar medlemmarnas och kundernas ekonomiska intressen genom att erbjuda ett komplett register av förvaltningstjänster. Det betyder att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och kvalificerade tjänster inom fem områden – ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, ROT/teknisk konsultverksamhet samt finansverksamhet. Vi erbjuder tjänster som anpassas efter varje kunds önskemål och behov och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och ge våra kunder kostnadseffektiva verktyg. Målsättningen är att vara den mest prisvärda leverantören där hög kvalitet och god service prioriteras framför lägsta pris. För oss är det av yttersta vikt att styrelser, medlemmar och andra intressenter känner sig trygga och nöjda med de tjänster som HSB Nordvästra Skåne levererar. 

I dagsläget har vi cirka 180 kunder och förvaltar drygt 10 000 bostäder. Det innebär en stor ökning av både antalet kunder och förvaltade lägenheter under de senaste åren. 

Eftersom HSB är en medlemsorganisation har en del av vår verksamhet lite extra fokus på våra medlemmar och vi erbjuder bland annat kostnadsfria utbildningar och gratis juridisk rådgivning. Vi bygger även attraktiva bostäder i vår region, som medlemmar i HSB har förtur till.

Våra verksamhetsområden i korthet:

Ekonomisk förvaltning

Verksamheten har drygt 160 kunder, varav merparten (drygt 60 procent) utgörs av HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne och resterande (knappt 40 procent) av externa bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. 

I verksamheten ingår en stor mängd tjänster inom ekonomi och administration som på olika sätt stödjer styrelserna, i såväl det löpande som i det långsiktiga och strategiska arbetet. I ett framgångsrikt styrelsearbete ligger fokus på just de strategiska frågorna.

Fastighetsförvaltning

Verksamheten har cirka 50 kunder. Med hjälp av en förvaltare får styrelsen stöd och väldokumenterade underlag för beslut gällande förvaltning och utveckling av föreningens fastighet. Våra förvaltare hanterar en mängd olika typer av ärenden, exempelvis skadehantering, uthyrning, löpande underhåll och störningsärenden.

Som ett led i att möta våra kunders behov levererar vi nu ännu fler förvaltningstjänster för att ytterligare skala ner arbetsbördan för våra kunders styrelser. Detta gör vi genom att ta ett större ansvar för styrelsens arbetsuppgifter så som att skriva protokoll, ta fram beslutsunderlag och hålla i styrelsemöten. Vi arbetar ständigt med att uppdatera våra tjänster för att göra styrelsearbetet roligt och attraktivt.

Fastighetsservice

Verksamheten har cirka 115 kunder. Den yttre och inre skötseln av en bostadsrättsförening är ett viktigt led i styrelsens ansvar för att vårda fastighetens värde. En god fastighetsservice bidrar till vackra och välskötta yttre och inre miljöer. Det ger i sin tur både boende och besökare ett stort upplevelsevärde.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och andra kunder med bland annat reparationer, visst underhållsarbete, lokalvård, markskötsel, trädgårdsarbete samt snö- och halkbekämpning. I servicen ingår även felanmälan och jourverksamhet för kunder och boende.

Finansverksamhet

Finansverksamheten förvaltar såväl koncernens som HSB-bostadsrättsföreningarnas likviditet genom ett avräkningssystem. Förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning med medvetet låg riskprofil.

Vår målsättning är att vara en långsiktigt engagerad och professionell samarbetspartner samt att företräda bostadsrättsföreningarna i kontakterna med kreditgivarna.

En viktig uppgift är att vara ett proaktivt stöd för bostadsrättsföreningarna vid utformningen av långsiktiga och anpassade lösningar för bland annat nedanstående faktorer/frågeställningar.

 • Likviditetsplanering. Hur utnyttjas likviditeten effektivast?
 • Räntestrategier
 • Ränterisker. Hur hanteras och reduceras ränterisker över tiden?
 • Upphandlingar och konkurrensutsättning av krediter. En stor och erfaren samarbetspartner som HSB Nordvästra Skåne ger bra förutsättningar till attraktiva räntevillkor och långsiktiga kreditupplägg.

Finansverksamheten har under året präglats av många räntediskussioner med bostadsrättsföreningarnas styrelser avseende kreditupplägg, lånekonverteringar och nyupplåning.

Under bokslutsåret har cirka 155 stycken ordinarie lånekonverteringar genomförts bland bostadsrättsföreningarna. Ett större antal uppdelningar av befintliga krediter och upplägg av nya krediter har genomförts. I flera bostadsrättsföreningar pågår det olika former av större projekt som kräver behov av finansiering. Löptiderna på räntebindningarna har främst fördelats inom intervallet 3-månaders ränta till och med 8 år med en större tyngdpunkt på bundna löptider.

Marknadsräntorna och inflationstakten har varit kraftigt stigande under året.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat hos Finansinspektionen som inlåningsföretag enligt lagen (2004:299) och tillhandahåller även betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

ROT/Teknisk konsultverksamhet

Den tekniska konsultverksamheten ger våra kunder tillgång till kvalificerade och helhetstänkande konsulttjänster avseende alla typer av ROT-projekt (Renovering-, Om- och Tillbyggnad) samt trädgårdsdesign. Under året har vi genomfört flera projekt avseende de mer traditionella och återkommande typerna av renovering och underhåll (stambyten, fasadrenoveringar samt installationstekniskt underhåll). Den ökande trenden med installation av solceller och laddplatser till elbilar har lett till att vi under året har hunnit färdigställa cirka ett 50-tal laddplatser och tre solcellsanläggningar. Trygghetsskapande åtgärder och kontroll av skyddsrum är två andra tjänster som har ökat i volym.

Under det gångna året har vi handlagt bland annat följande åt våra kunder:


Stambyten med badrumsrenoveringar:

8 bostadsrättsföreningar

Balkong-/fasad-/fönsterrenoveringar: 
11 bostadsrättsföreningar

Installations-/energiprojekt:
8 bostadsrättsföreningar

Förvaltningsstatistik 

MEDLEMSVERKSAMHET

Medlemsverksamhet

HSB är Sveriges största bostadsorganisation med 674 000 medlemmar. HSB Nordvästra Skåne är en av 25 regionföreningar och ägs av bostadsrättsföreningarna och de 10 748 medlemmarna i regionen.

En av våra viktigaste drivkrafter är att medverka till att våra medlemsföreningar uppfattas som kunniga, framgångsrika och attraktiva fastighetsägare. Medlemsverksamheten är till stor del inriktad på att stödja föreningarnas styrelser och fokusera på deras fastighetsägaransvar och andra viktiga frågor som följer med styrelseuppdraget.

För att stärka medlemsföreningarna håller HSB Nordvästra Skåne en rad olika kostnadsfria utbildningar. Nya styrelseledamöter erbjuds att gå en grundkurs i hur det fungerar i bostadsrätt, men vi håller även utbildningar som behandlar bostadsrättsjuridik, styrelsens arbete, föreningens långsiktiga ekonomi med mera. Vi håller även kurser för personer i andra roller, exempelvis för föreningsvalda revisorer. Under räkenskapsåret har vi kommit igång med de fysiska kurserna igen efter pandemin.

I medlemsverksamheten ingår allmän och kostnadsfri bostadsrättsjuridisk rådgivning för både förtroendevalda och bostadsrättshavare. Rådgivningen är mycket uppskattad och ökar för varje år.

Varje medlemsförening erbjuds en kontaktperson, som följer föreningens verksamhet och fungerar som ett stöd för styrelsen.

HSBs medlemmar har förtur till nyproduktion av bostadsrättslägenheter och hyresrätter.

För tredje året i rad har vi delat ut medlemsbidrag till HSB-föreningarna så att föreningarna har kunnat arrangera sommaraktiviteter för sina medlemmar. På så sätt bidrar vi på HSB till att stärka gemenskapen och sammanhållningen i bostadsrättsföreningarna. Sommaraktiviteterna hjälper också till att öka tryggheten när de boende träffar och lär känna sina grannar. Detta initiativ har varit mycket uppskattat och i år tog 42 HSB-föreningar del av erbjudandet. HSB-föreningarna har arrangerat picknick, cykelturer, loppis, ponnyridning, tipspromenader och många andra trevliga aktiviteter med hjälp av vårt medlemsbidrag.

Överlåtelsevärden

Överlåtelsevärden speglar till viss del hur marknaden uppfattar värdet i en bostadsrättsförening. Ovan presenteras genomsnittliga överlåtelsevärden för HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne under de senaste åren. I genomsnitt har överlåtelsevärdena ökat med 16 procent det senaste året.

Nyproduktion

HSB Nordvästra Skåne har som målsättning att kontinuerligt ha pågående nyproduktion. Detta mål uppnås genom att vårda en attraktiv markportfölj och att ha parallellt pågående projekt i olika faser. Vi bygger för trivsel, trygghet och livets alla rum. Medlemmar i HSB har förtur till vår nyproduktion.

Aktuell nyproduktion i korta drag:

HSB Brf Åkanten i Ängelholm

Inflyttning av HSB brf Åkanten skedde i februari 2022. Bostadsrättsföreningen Åkanten ligger vackert belägen precis intill Rönne å i centrala Ängelholm. Kvarteret består 65 lägenheter fördelat på 3 huskroppar om 4-8 våningar i svart och ljust tegel, med många genomtänkta detaljer.

Visionen med brf Åkanten har varit att kvarteret ska vara tidlöst och vackert. På så sätt blir det inte bara till glädje för de som bor där, utan för alla Ängelholmare. Vi har därför lagt stor vikt vid husens exteriöra detaljer såsom mönstermurning, stora glasade ytor, samt en guldfärg på alla plåtdetaljer. Utemiljön är också mycket viktig och känslan av att bo i park har varit vår ledstjärna.

I juni 2022 mottog brf Åkanten Ängelholms kommuns arkitekturpris med motiveringen:

”Utmärkande är det fina samspelet mellan de omsorgsfullt inpassade byggnaderna, staden och Rönne å. Med inlevelsefullt utformade lägenheter som badar i ljus och utblickar mot vattnet och grönskan, inramade av mönstermurade tegelfasader och väl utformade detaljer i entréer och räcken, lyckas Brf Åkanten med konststycket att både smälta in och skapa ett modernt utropstecken.”

Kvarteret Sagan 1 på Ättekulla i Helsingborg

Detaljplanarbete pågår för nybyggnadsprojekt av flerfamiljshus på Ättekulla. Här planerar vi för drygt 100 bostadsrätter med vad som kan vara Helsingborgs bästa utsikt. Under hösten 2022 har förslaget till detaljplanen varit på samråd.

Viken

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt i attraktiva Viken. 

Kvarteret Bastionen i centrala Helsingborg

Planarbete pågår för nybyggnadsprojekt av ett flerfamiljshus mitt i centrala Helsingborg.

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Föreningsstyrningsrapport 2022

Föreningsstyrningsrapporten beskriver HSB Nordvästra Skånes efterlevnad av HSBs gemensamma styrdokument: HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke. De tre styrdokumenten är en gemensam överenskommelse som underlättar vår samverkan och håller samman organisationen under det gemensamma varumärket.

HSB Nordvästra Skåne följer styrdokumenten HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke och har inte några avvikelser från HSBs kod för föreningsstyrning under 2022. Dock kan påpekas att marknadsvärderingen enbart omfattar förvaltningsfastigheter enligt BFNAR 2012:1 (K3).

HSBs kompass – vägen mot det goda boendet

HSBs kompass innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal. Kompassen syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva sina verksamheter, samverka och lära av varandras goda exempel.
Här kan du läsa mer om HSBs kompass

HSBs kod för föreningsstyrning

HSBs kod för föreningsstyrning utgör ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att HSB styrs på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt för medlemmarna.
Här kan du läsa mer om HSBs kod för föreningsstyrning

Hantering av HSBs varumärke

Hantering av HSBs varumärke anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.
Här kan du läsa mer om hantering av HSBs varumärke

TILLÄMPNING AV HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING

HSBs kod för föreningsstyrning, Koden, är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk Kooperations Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar.

Svensk Kooperation har utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag för att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige. Svensk Kooperations kod är gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av kooperativa och ömsesidiga företag med olika storlek, organisation och verksamhet.

HSB har sedan 2008 arbetat efter en egen kod. I samband med lanseringen av Svensk Kooperations kod beslutades att uppdatera HSBs kod för föreningsstyrning med Svensk Kooperations kod som paraply.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning på en högre ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.

Koden är uppbyggd på åtta principer och i den årliga föreningsstyrningsrapporten ska föreningen redogöra för hur man tillämpat Koden. Den årliga rapporteringen ska ske enligt principen följ och förklara. Det innebär att en förening som tillämpar Koden tydligt ska redovisa och ge en motivering till på vilket sätt föreningen följer principerna i den.

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av föreningens revisor och utgör inte en formell del av den finansiella rapporteringen. Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningsgranskaren som blivit vald på HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma.

KODENS ÅTTA PRINCIPER

Rapporten utgår från de åtta principerna i HSB kod för föreningsstyrning. Varje avsnitt inleds med själva principens lydelse, och därefter följer en förklaring kring hur principen har följts under året.

1.     Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att föreningens syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas mening och att föreningen långsiktigt levererar medlemsnytta.

Styrelsen ska säkerställa att föreningen har en öppen kommunikation med intressenter, det vill säga medlemmar, kunder, medarbetare, leverantörer/samarbetspartners och samhället lokalt/globalt, samt lägga fast riktlinjer för föreningens uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som föreningen följer.

HSB Nordvästra Skåne verkar på styrelsens uppdrag för en tydlig och stark koppling mellan ägare, medlemmar, övriga intressenter och verksamheten. Ett normalt verksamhetsår är fyllt av aktiviteter som alla stärker relationen mellan ägare, medlemmar, övriga intressenter och verksamheten. Till stöd i arbetet finns HSBs gemensamt framtagna styrdokument samt de policydokument som är beslutade av styrelsen.

Exempel på aktiviteter som stödjer en öppen intressentkommunikation och dialog är:

 • Genomförande av föreningsstämma och medlemsgruppens årsmöte.
 • Utbildningsverksamhet för förtroendevalda. Utbildningsverksamhet för medlemmar.
 • Medlems- och kundevent tillsammans med samarbetspartners. Medlems- och kundbesök.
 • Medlems- och kundundersökningar. HSB-brf träffar.
 • Årligt kundevent.
 • Bidrag till sommaraktivitet för HSB-bostadsrättsföreningar och deras medlemmar.
 • Verksamhetskommunikation – nyhetsbrev till kunder och förtroendevalda.
 • Företagsgemensamma möten en gång i månaden och en företagsgemensam konferens.

2.    Demokratiska processer

HSB har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag.

Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera föreningens demokratiska organisation och vid behov initiera förändringar.

HSB Nordvästra Skåne har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt genomslag. I illustrationen nedanför redovisas exempel på hur principen tillämpas.

Öppet medlemskap för alla
Medlemmarna i HSB Nordvästra Skåne finns representerade i två olika medlemsgrupper:

Boendemedlemsgruppen
Består av HSB-bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB Nordvästra Skåne som innehar en bostadsrättslägenhet i en HSB-bostadsrättsförening.

Medlemsgruppen
Består av medlemmar i HSB Nordvästra Skåne som inte innehar en bostadsrättslägenhet i en HSB-bostadsrättsförening.

Föreningsstämman
Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige.

Fördelning av fullmäktigeplatser
Fullmäktige och dess suppleanter väljs på följande sätt:

Boendemedlemsgruppen
Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Nordvästra Skåne väljer på sin ordinarie föreningsstämma en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen.

Medlemsgruppen
Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Val sker årligen på medlemsgruppens årsmöte som hålls i maj varje år. Kallelse till årsmötet sker senast två veckor innan mötet genom utskick via mejl eller personligt brev samt genom information på HSB Nordvästra Skånes webbplats.

Grundtalet fastställs årligen av HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma.

Parlamentarisk påverkan i HSB

Nomineringar till förtroendeposter
HSB Nordvästra Skånes medlemmar kan nominera till förtroendeposter. Valberedningen informerar medlemmarna om hur nomineringsprocessen går till genom utskick samt information på HSB Nordvästra Skånes webbplats.

Valberedningen har en kontinuerlig dialog med nuvarande styrelseledamöter, revisorer och föreningsgranskare.

Motionshantering
Av HSB Nordvästra Skånes stadgar framgår att medlem och fullmäktige har möjlighet att inkomma med motioner före oktober månads utgång. Information kring hur man skriver en motion och vart motionen ska skickas finns på föreningens webbplats.

Motionerna ska tillsammans med styrelsens yttrande och förslag tillställas föreningsstämman i samband med kallelse till föreningsstämman.

3.     Medlemmarnas deltagande i föreningens värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

HSB Nordvästra Skåne har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och föreningens verksamhet regleras av stadgarna. HSB Nordvästra Skånes verksamhet ska bedrivas i samverkan med föreningens medlemmar. Av stadgarna framgår hur medlemmarna ska delta i verksamheten.

HSB Nordvästra Skåne drivs på styrelsens uppdrag enligt principen om att varje enskilt verksamhetsområde ska bära sina egna kostnader. Den principen säkerställer ett effektivt och kund- och medlemscentrerat arbetssätt. Det ger också en god överblick över föreningens ekonomi.

Styrelsen följer löpande utvecklingen som också återrapporteras till medlemmarna i samband med föreningsstämman.

4.     Föreningsstämman

Föreningsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter. På föreningsstämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till föreningsstämman.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma hålls normalt i december varje år. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige, som utses av medlemsgrupperna. Antalet fullmäktige baseras på varje påbörjat grundtal, vilket fastställs årligen av HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma.

HSB Nordvästra Skåne skickar under sista kalendermånaden i verksamhetsåret ut information om datum, tid och plats för kommande års föreningsstämma via nyhetsbrev. Informationen publiceras också på föreningens webbplats.

På webbplatsen finns information om vilka som har motionsrätt, hur det går till att skriva en motion, när motioner ska ha inkommit samt hur dessa ska skickas in. Senast den 31 oktober ska motioner har inkommit till HSB Nordvästra Skånes styrelse. HSB Nordvästra Skånes styrelse behandlar och besvarar varje inkommen motion. Styrelsen motiverar alltid sina motionssvar och förslag till beslut. När styrelsen finner behov av det lägger styrelsen även egna förslag till föreningsstämman.

Formell kallelse och övriga underlag skickas, i enlighet med stadgarna, ut senast två veckor innan föreningsstämman. Kallelsen och övriga underlag till föreningsstämman har sådan utformning att fullmäktige kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas. Till kallelsen bifogas årsredovisning, föreningsstyrningsrapport, föreningsgranskarens rapport, valberedningens berättelse och förslag samt inkomna motioner med styrelsens svar och förslag till beslut.

I enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning väljer föreningsstämman årligen minst en föreningsgranskare med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv. Föreningsgranskaren lägger fram en granskningsrapport till föreningsstämman och arbetar enligt riktlinjer i förenings-granskarinstruktionen, fastslagen av föreningsstämman. Instruktionen finns tillgänglig på webben.

HSB Nordvästra Skåne har som ambition att vd, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, minst en förtroendevald föreningsgranskare, minst en ledamot från valberedningen samt företagsledning ska närvara på föreningsstämman.

Föreningsstämma 2021
HSB Nordvästra Skånes föreningsstämma hölls den 9 december 2021 genom såväl fysisk som digital närvaro. I enlighet med valberedningens förslag var Bengt Skånhamre stämmoordförande. Protokollet från föreningsstämman publicerades inom tre veckor på hemsidan.

I augusti 2022 publicerades information på HSB Nordvästra Skånes webbplats om att föreningsstämman år 2022 hålls den 8 december 2022. På föreningens hemsida finns information om fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen.

5.     Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, föreningsgranskare, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden och andra ersättningar för förtroendevalda.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse.

Enligt stadgarna fastslår föreningsstämman årligen en instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen är anpassad efter HSB Nordvästra Skånes förhållanden och tjänar som styrdokument för valberedningens arbete. Valberedningen prövar årligen instruktionens relevans och aktualitet. Instruktionen finns tillgänglig på HSB Nordvästra Skånes webbplats.

HSB Nordvästra Skånes valberedning representerar föreningens medlemmar och väljs på ordinarie föreningsstämma med en mandattid på två år. Valberedningen består av minst tre ordinarie ledamöter som väljs växelvis för två år i sänder.

Valberedningen driver ett aktivt och självständigt arbete inom ramarna för valberedningsinstruktionen som antagits av föreningsstämman. Det innebär att valberedningen ska:

 • lämna förslag till ledamöter i styrelsen och förslag till styrelseordförande
 • lämna förslag till styrelsearvode
 • lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare
 • lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma

Styrelsen bereder frågan om arvode för valberedningen.

Valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen och intervjuat nuvarande styrelseledamöter, revisorer och föreningsgranskare.

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Information om valberedningen och kontaktuppgifter finns på HSB Nordvästra Skånes webbplats. Information från valberedningen om nomineringsförfarandet presenterades på webben och i nyhetsbrev i augusti 2022.

Valberedningens förslag skickas ut tillsammans med kallelsen till föreningsstämman. Samtidigt presenteras förslaget på föreningens webbplats tillsammans med en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

6.     Styrelse

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.

Styrelsens uppgift är att tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse. Styrelsen utser vd, vilken har ansvaret för den löpande förvaltningen av bolaget.

HSB Nordvästra Skånes styrelse består av sju ledamöter och inga suppleanter. Vd ingår inte i styrelsen. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Ordförande och förtroendevalda ledamöter väljs för en mandatperiod på högst två år.

Det ingår i instruktionen till valberedningen att bedöma om styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till HSB Nordvästra Skånes verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden. Valberedningen ska också göra en samlad bedömning om styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till föreningen och ledningen.

Styrelsens arbete bedrivs utifrån lagen om ekonomiska föreningar, övrig lagstiftning, stadgar och HSBs gemensamt beslutade styrdokument. Vidare bedrivs styrelsens arbete i enlighet med den arbetsordning och vd-instruktion som styrelsen årligen fastställer avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd, samt formerna för den finansiella rapporteringen.

I arbetsordningen beskrivs styrelsens och ordförandes uppgifter, befogenheter och ansvarsområden samt styrelsens sammanträden och arbetsformer. Styrelsen har hållit sex styrelsemöten under år 2021/2022.

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. I utvärderingen identifieras utbildningsbehovet hos styrelsen som helhet. En formell utvärdering görs av styrelsens och de enskilda styrelsemedlemmarnas arbete. Resultatet av utvärderingen diskuteras i styrelsen och ligger till grund för förbättringar av styrelsens arbete. Styrelsens utvärdering är överlämnad till valberedningen.

7.     Ersättning till ledande befattningshavare

Föreningen ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp).

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs. Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen och redovisas i årsredovisningen. Föreningens revisor ska granska hur principerna om ersättning till ledande befattninhavare har tillämpats.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd beslutas av styrelsen och redovisas i årsredovisningen under not 7.

Lön och andra anställningsvillkor för övriga i ledningen beslutas av vd. Rörliga ersättningar tillämpas inte för någon i ledningen.

8.     Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering.

Styrelsen ska se till att föreningsgranskarna har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med externa revisorer.

Finansiell rapportering
Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av:

 • Rapport per styrelsemöte som visar inlåning av medel från bostadsrättsföreningar samt tillgängliga medel i form av placeringar och tillgodohavande på bank.
 • Årsbokslut samt analyser av utfall.
 • Budget för kommande år.
 • Prognoser för innevarande år.
 • Flerårsprognos.

Internrevision
Föreningen har ingen internrevision. Styrelsens bedömning är att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motiverad.

Intern kontroll
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Vid varje styrelsemöte redovisas en ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde för styrelsen och den görs även internt. I årsredovisningen finns ett avsnitt som redogör för hur föreningen följer HSBs gemensamma styrdokument. Nöjd-medarbetar/kund/medlems-undersökning (NMI/NKI) genomförs kontinuerligt. NKI genomfördes under 2018 även en NMI. På grund av pandemin har de blivit uppskjutna, men ska genomföras 2022/2023.

Attestinstruktionen för HSB Nordvästra Skåne granskas av revisorerna och uppdateras årligen. I slutet av varje räkenskapsår genomför revisorerna en granskning och avlämnar en granskningsrapport till ledning och styrelse.

Samtliga föreningsdokument avseende HSB Nordvästra Skåne ses årligen över såsom arbetsordning, vd-instruktioner, sammanträdesplaner och principer för firmateckning, delegation och attest i syfte att harmonisera och tydliggöra ansvar, styrning och kontroll.

Inlåning och betaltjänstverksamhet
HSB Nordvästra Skåne har tillstånd att bedriva betaltjänster och står under finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller betaltjänster och sköter betalningar på uppdrag av bostadsrättföreningarna. HSB Nordvästra Skåne har en övergripande betaltjänstansvarig och ansvarig för inlåningen samt regelefterlevnad.

HSB Nordvästra Skåne är registrerat som inlåningsföretag, genomför årlig utbildning inom AML för styrelsen och relevanta personer inom organisationen.

Revision
Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst en och högst två och av dessa utses alltid en av HSB Riksförbund. Föreningsstämman 2021 beslutade att revisorerna ska vara högst en och HSB Riksförbund utsåg Rose-Marie Östberg, Mazars, till revisor för HSB Nordvästra Skåne. Revisorn gör en årlig granskning av intern kontroll och förvaltning och rapport läggs fram på ett styrelsesammanträde i juni.

Föreningsgranskare
Vid sidan av revisorn utser föreningsstämman en eller flera föreningsgranskare. Revisor är ett lagbundet krav medan föreningsgranskare är ett tillägg inom HSB enligt stadgarna och HSBs kod för föreningsstyrning. Föreningsgranskarnas uppdrag är inriktat på granskning ur ett medlemsperspektiv, föreningens styrning samt medlemmarnas insyn och möjlighet till inflytande. Granskningen tar sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning och föreningsstyrningsrapporten samt övriga gemensamma styrdokument.

Föreningsgranskarna arbetar enligt fastslagen föreningsgranskarinstruktion och ska till föreningsstämman lämna en granskningsrapport som uttalar sig om föreningens efterlevnad av HSBs kod för föreningsstyrning med fokus på medlemmarnas rätt till insyn och inflytande. Granskningsrapporten biläggs stämmohandlingarna.

Föreningsstämman 2021 fastslog föreningsgranskarinstruktionen samt utsåg en föreningsgranskare för HSB Nordvästra Skåne för en mandattid om ett år. Föreningsstämman utsåg följande till föreningsgranskare: Sven Andersson

Föreningsgranskaren har fått del av samtliga styrelseprotokoll för räkenskapsåret 2021/2022. Protokollen är beslutsprotokoll vilket gör att föreningsgranskaren kan utläsa att styrelsen har behandlat och beslutat om det som åligger styrelsen.

VD och styrelse

Anders Berg

Född 1974. VD sedan december 2012. Anställd av HSB Nordvästra Skåne sedan 2001. Ej invald i styrelsen.

Ulf Nordström

Född 1948. Styrelsens ordförande. Tidigare VD för HSB Nordvästra Skåne. Styrelseledamot sedan stämman 1989.

Susanne Haddouche Hindemith

Född 1966. Projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2009.

Troed Troedsson

Född 1958. Framtidsanalytiker och företagsledare. Styrelseledamot sedan stämman 2010.

Yasmine Bladelius

Född 1988. Riksdagsledamot. Styrelseledamot sedan stämman 2013.

Peter Abrahamsson

Född 1963. Delägare i Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Lisbeth Råvik

Född 1953. Fd bankdirektör och private banker i Danske Bank. Styrelseledamot sedan stämman 2014.

Eva-Marianne Nilsson

Född 1963. Organisationskonsult, projektledare. Styrelseledamot sedan stämman 2016.

Revisorer

Rose-Marie Östberg född 1963
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars AB. Vald av föreningsstämman första gången 2005. Utsedd av HSBs Riksförbund sedan föreningsstämman 2019. Utöver lagstadgad revision förekommer viss löpande konsultation i redovisnings- och skattefrågor.

Suppleant Bengt Ekenberg född 1960
Auktoriserad revisor och delägare i Mazars AB. Vald av föreningsstämman första gången 2005.

Revisorerna har tagit del av denna rapport. Den har dock inte varit föremål för deras granskning.

Föreningsgranskare

Sven Andersson född 1944
Ordförande i HSB Brf Palsternackan i Helsingborg, valdes på föreningsstämman första gången 2019 till föreningsgranskare, vars uppgift är att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening, med säte i Helsingborg, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 september 2021 – 31 augusti 2022, föreningens åttionionde verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten

Koncern

Koncernens huvudsakliga verksamhet drivs i moderföreningen. I dotterbolagen bedrivs fastighetsförvaltning. I koncernkonsolideringen ingick föregående år även HSB Bostadsrättsförening Åkanten i Ängelholm med dotterbolag Åkanten 2 Ängelholm AB.

Moderförening

HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening (kooperativt företag) som har till uppgift att verka för ett ekonomiskt förmånligt och attraktivt boende. Detta sker genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster i syfte att åstadkomma en effektiv och lönsam fastighetsförvaltning och en teknisk och ekonomiskt hållbar nyproduktion. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuvs kommuner. Förutom nyproduktion av bostäder har moderföreningen koncentrerat sin verksamhet till tekniska och administrativa förvaltnings- och konsulttjänster, förvaltning av egna fastigheter samt medlemsverksamhet.

Ägarförhållanden

HSB Nordvästra Skåne ägs med en andel vardera av 96 bostadsrättsföreningar och 10 652 enskilda medlemmar, totalt 10 748 medlemmar, vilket utgör medlemsantalet i HSB Nordvästra Skåne. Styrelsen utses av medlemmarnas representanter vid föreningsstämman.

Finansiell riskhantering

Ränterisk
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per balansdagen, 2022-08-31, uppgick till 0 Mkr (51 Mkr).

Kreditrisk
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet hos koncernens motparter. Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett har kreditförlusterna varit låga.

Inlåning från förvaltade kunder

Moderföreningen har betydande inlåning från förvaltade HSB-bostadsrättsföreningar via ett avräkningsförfarande. Inlåningen och den resterande finansverksamheten regleras av en finanspolicy som antagits av styrelsen, samt till vissa delar av betaltjänstlagen.

Finanspolicyn behandlar bland annat riskprofil och bindningstider. Enligt finanspolicyn ska bostadsrättsföreningarnas inlånade medel till 100 % motsvaras av summan av likvida medel, värdepapper, checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp. Detta överensstämmer med den av HSB Riksförbunds stämma antagna HSBs kod för föreningsstyrning. Inlåningen uppgick per balansdagen till 350 Mkr (303 Mkr). Likvida tillgångar i form av bankmedel och värdepapper samt checkkredit eller skriftligt lånelöfte med avdrag för eventuellt pantsatt belopp uppgick vid samma tidpunkt till 641 Mkr (341 Mkr). Samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel.

HSB Nordvästra Skåne står under Finansinspektionens tillsyn och lyder därmed under betaltjänstlagen som bland annat ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. I HSB Nordvästra Skånes fall sker det till exempel genom att koncernens inlånade medel och egen likviditet hålls åtskild från avräkningskundernas betaltjänstmedel.

Utveckling av verksamhet, resultat och ställning

 

Koncern

Årets nettoomsättning härrör, liksom föregående år, till största delen från förvaltningsverksamheten, vilken också är koncernens huvudsakliga verksamhet.

Resultatet för året har framför allt uppstått genom försäljningen av HSB Bostadsrättsförening Åkanten i Ängeholm, samt avyttring av delar av en aktiefond som gett positivt realisationsresultat.

Koncernens synliga egna kapital, som i dag uppgår till 412 Mkr, har ökat med 389 Mkr sedan 1995, då koncernen bildades. Den positiva utvecklingen härrör sig framför allt från kapitalplacering i fastigheter som under perioden realiserats. Soliditeten exkl förvaltade medel uppgår till 93 %. Detta innebär att det mesta av tillgångarna är finansierade med eget kapital, vilket bedöms som väldigt bra.

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar 
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Soliditet enligt HSBs kod
(Eget kapital + – ev. övervärden eller undervärden) / (Balansomslutningen + – ev. övervärden eller undervärden – likvida medel).

Avräkningslikviditet 
Likvida medel samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter, i förhållande till bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel. Enligt koden ska bostadsrättsföreningarnas avräkningsmedel motsvaras av likvida medel enligt definition nedan, samt säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter.

Likvida medel
Kassa bank, kortfristiga placeringar samt omsättningsbara långfristiga värdepapper.

Moderförening

Soliditet, exklusive inlåning från bostadsrättsföreningar
Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlånade medel från bostadsrättsföreningar.

Förändring av eget kapital

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har nyproduktionen inom Brf Åkanten i Ängelholm avslutats. Ett projekt med 65 bostadsrättslägenheter vid kanten av Rönne å i centrala Ängelholm, där alla bostadsrätterna är sålda. Inflyttning skedde 9 februari 2022.

En del av en aktiefond har avyttrats med positivt realisationsresultat som följd. Dessutom har återbetalningar från Folksam Liv och Fora bidragit till det positiva resultatet.

Framtida utveckling

Resultatutvecklingen är till viss del beroende av i vilken takt byggprojekt färdigställs och säljs. De kommande fem åren beräknas ett till två byggprojekt kunna färdigställas. Den tekniska och administrativa förvaltningens tjänster efterfrågas i allt större utsträckning och dess organisation kundanpassas och effektiviseras kontinuerligt. Detta, tillsammans med nyproduktionen, kommer att verka för en positiv resultatutveckling och ett starkare eget kapital.

Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital i moderföreningen, kronor 356 558 054, disponeras enligt följande:

Vad beträffar koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Resultaträkning
koncern

Balansräkning
koncern

Kassaflödesanalys
koncern

Resultaträkning
moderförening

Balansräkning
moderförening

Kassaflödesanalys
moderförening

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK. Beloppen i KSEK om ej annat anges.

Underskrifter

Härmed försäkras att

 • koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och god redovisningssed i Sverige och
 • ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt
 • att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt
 • beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Helsingborg den 14 november 2022

Ulf Nordström
Styrelseordförande

Eva-Marianne Nilsson

Troed Troedsson

Lisbeth Råvik

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 november 2022

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Anders Berg
Verkställande direktör

Susanne Haddouche Hindemith

Yasmine Bladelius

Peter Abrahamsson

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i

HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening Org. nr 743000-0971

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 1 september 2021 – 31 augusti 2022. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i detta dokument från och med avsnittet Förvaltningsberättelse.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 augusti 2022 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten och ingår i detta dokument fram till avsnittet Förvaltningsberättelse.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisnigen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 1 september 2021 – 31 augusti 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Helsingborg 2022-11-14

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderföreningen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Köp och försäljningar av fastigheter genom dotterbolag betraktas i koncernens kassaflöde som en nettoinvestering i byggnader och mark.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.

Leasing – inkl lokalhyra

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdesberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott som uteslutande avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

  Koncern Moderförening
Materiella anläggningstillgångar:    
-Byggnader, komponenthanterade 20-150 år 50 år
-Inventarier 3-10 år 3-10 år

Fastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Förvaltningsfastigheter

Som huvudmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har en s k kassaflödesvärdering använts där nuvärdet av framtida driftsnetto beräknas. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition och ligger i intervallet 4-5 %. Det verkliga värdet är bedömt till anskaffningsvärdet om avvikelsen understiger +/- 5 %. Fastigheter anskaffade under året värderas till anskaffningsvärde och obebyggda tomter i moderföreningen är värderade till bokfört värde då det framtida värdet är avhängigt exploateringsmöjligheten.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkurans beaktats.

Hus under produktion avser nedlagda kostnader för framtida eller redan igångsatt produktion av hus vilka ännu inte sålts eller färdigställts.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa förenklingsregler innebärande att redovisning sker på samma sätt som avgiftsbestämda planer.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Utfallet kan avvika från tidigare uppskattningar. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av fastigheter.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.