Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag

Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag
-6 914
Nedskrivningar-−26
Utdelning-6 940
Moderförening
−5-
Realisationsresultat vid avyttring av andelar−5-
Koncern
20182017