Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 14 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
1 1591 235
Ränteintäkter, övriga254443
Ränteintäkter, koncernföretag-289
Utdelning kortfristiga placeringar839503
Realisationsresultat kortfristiga placeringar66-
Moderförening
1 1601 072
Ränteintäkter, övriga255569
Utdelning kortfristiga placeringar839503
Realisationsresultat kortfristiga placeringar66-
Koncern
20182017