Not 16 Skatt på årets resultat

Not 16 Skatt på årets resultat
Redovisad effektiv skatt--
Övrigt−8−3
aktivering av uppskjuten skatt-1 125-1 248
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
Ej avdragsgilla kostnader−687-1 346
Ej skattepliktiga intäkter11 27016 182
Skatt enligt gällande skattesats, 22 %-9 450-13 585
Resultat före skatt42 95461 750
Moderförening
Redovisad effektiv skatt69−78
Övrigt−13150
Förändring värdering av underskott-1 119-1 260
Andel i intresseföretags resultat−105-1 416
Ej avdragsgilla kostnader−702-1 375
Ej skattepliktiga intäkter11 27110 850
Skatt enligt gällande skattesats, 22 %-9 145-6 927
Resultat före skatt41 56731 488
Koncern
Avstämning effektiv skatt
69−78
Uppskjuten skatt69−47
Aktuell skatt-−31
Koncern
20182017