Not 20 Fordringar hos koncernföretag

Not 20 Fordringar hos koncernföretag
Redovisat värde vid årets slut76 0593 267
-Förvärv72 7923 267
-Vid årets början3 267-
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Moderförening
2018-08-312017-08-31