Not 21 Andelar i intresseföretag

Not 21 Andelar i intresseföretag
Redovisat värde vid årets slut7 2507 274
-Årets nedskrivning-−26
-Försäljning−24-
-Vid årets början7 2747 300
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Moderförening
Redovisat värde vid årets slut5 6946 198
-Årets utdelning--6 940
-Årets andel i intresseföretagens resultat−475477
-Försäljning−29-
-Vid årets början6 19812 661
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Koncern
2018-08-312017-08-31
7 250
Sjökrona Exploatering AB, 556790-5624, Helsingborg257 250
Intresseföretag / Org nr / SäteAntal andelar i %Redovisat värde
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag