Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Marknadsvärdet på de noterade obligationerna är 118 488 KSEK (0 KSEK).
153 26016 545
Obligationer, noterade118 562-
Aktier i HSB ProjektPartner AB-15 004
Aktier i Nöjesparken Sundspärlan AB100100
Andelar i bostadsrättsföreningar10 000-
Andelar i Fonus22
Andelar i HSB Riksförbund24 5961 439
Specifikation av värdepapper:
Redovisat värde vid årets slut153 26016 545
-Årets periodiseringar--57 579
-Omklassificeringar-15 004-
-Avgående tillgångar151 719-
-Vid årets början16 54574 124
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Koncern och moderförening
2018-08-312017-08-31