Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 5181 539
Övriga upplupna intäkter339336
Upplupna ränteintäkter259193
Övriga förutbetalda kostnader340440
Förutbetalda avgifter HSB Riksförbund451447
Förutbetalda försäkringspremier129123
Moderförening
1 5691 590
Övriga upplupna intäkter339336
Upplupna ränteintäkter259193
Övriga förutbetalda kostnader351451
Förutbetalda avgifter HSB Riksförbund451447
Förutbetalda försäkringspremier169163
Koncern
2018-08-312017-08-31