Not 32 Upplysningar till kassaflödesanalysen

Not 32 Upplysningar till kassaflödesanalysen
Påverkan på likvida medel-51 894
Summa innehav skulder och avsättningar--97 073
Rörelseskulder--128 867
Avsättningar-−136
Realisationsresultat-31 930
Summa tillgångar-148 967
Rörelsefordringar-16
Byggnader och mark-148 951
Avyttrade tillgångar och skulder
Koncern
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
-41 0211
Övriga avsättningar-3 691−627
Realisationsresultat-39 65974
Periodisering anskaffningsvärde långa värdepapper477-1 182
Nedskrivning-26
Avskrivningar1 8521 710
Moderförening
-39 474-5 076
Övriga avsättningar-3 691−627
Resultatandelar i intresseföretag475−477
Realisationsresultat-39 654-5 593
Periodisering anskaffningsvärde långa värdepapper477-1 182
Avskrivningar2 9192 803
Koncern
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m.
20182017