Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Avtal om förvärv av 50 % av aktierna i Bostäder i Helsingborg AB har tecknats efter räkenskapsårets utgång.