Not 7 Anställda och personalkostnader

Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncern
2018 Andel kvinnor i %2017 Andel kvinnor i %
Könsfördelning i företagsledningen
Varav män2828
Antalet anställda6466
Koncern och moderförening
20182017
Medelantalet anställda
HSB har tecknat en tjänstepensionsförsäkring med VD, Anders Berg, som försäkrad, vilken ska utges enligt KTP-planen. Kostnader för denna pensionsutfästelse ingår i pensionskostnaderna ovan. VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd och har en avtalsreglerad uppsägning som uppgår till 18 månader vid uppsägning från HSBs sida. Det finns inget avtal om särskilt avgångsvederlag.
Pensionskostnader och förpliktelser till företagsledning och styrelse
Under föregående år mottogs en utbetalning avseende överskott i pensionskapitalet inom Folksam Liv om 2 811 KSEK. Denna återbetalning har ej reducerat beloppen i noten ovan.
1) Av koncernens pensionskostnader avser 912 KSEK (fg år 888 KSEK) styrelse och VD
(varav pensionskostnader) 1)4 3933 451
Sociala kostnader13 62212 795
26 97926 778
Övriga anställda25 29725 118
Styrelse och VD1 6821 660
Löner och andra ersättningar
Koncern och moderförening
2017-20182016-2017
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Övriga ledande befattningshavare5050
Styrelsen5757
Moderförening
Övriga ledande befattningshavare5050
Styrelsen5050