Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
1 8531 709
Administrationskostnader5865
Försäljningskostnader1516
Kostnad för sålda varor1 7801 628
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:
1 8531 709
Inventarier1 6351 492
Byggnader och mark218217
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:
Moderförening
2 9192 803
Administrationskostnader5865
Försäljningskostnader1516
Kostnad för sålda varor2 8462 722
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:
2 9192 803
Inventarier1 9171 756
Byggnader och mark1 0021 047
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång:
Koncern
20182017